1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-03-07] Slitage från däck största källan till mikroplast
Pressmeddelande | 2016-03-07

Slitage från däck största källan till mikroplast

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast. Den största källan utgörs av trafiken genom väg- och däckslitage. Därefter kommer granulat från konstgräsplaner. Hur stor andel mikroplast från dessa källor som sedan hamnar i havsmiljön är dock väldigt osäkert.

– Problemet med mikroplast i haven är en prioriterad fråga. Det här är den största kartläggningen av källor och spridningsvägar för mikroplast som gjorts i Sverige, det är ett viktigt underlag för att förstå hur vi bäst kan minska uppkomst och utsläpp av mikroplast, säger Kerstin Magnusson, ekotoxikolog vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

I rapporten har forskarna rankat källorna till mikroplastpartiklar efter storleksordning. Den största utsläppskällan av mikroplaster till miljön är väg- och däckslitage från trafiken. Den näst största källan är konstgräsplaner*. Forskarna poängterar dock att det finns stora kunskapsluckor kring flera av de källor som kan bidra till mikroplaster, bland annat har den potentiellt stora utsläppskällan avfallshantering och nedskräpning inte kunnat kvantifieras.

– Vi vet att till exempel vägtrafiken ger upphov till stora mängder mikroplastpartiklar men vi vet inte med säkerhet hur långt dessa partiklar sprids och hur mycket som hamnar i havsmiljön. För kosmetika och syntetiska fibrer från tvättvatten är spridningsvägen till havet rakare eftersom det spolas ut med avloppsvattnet och vi har mätningar som visar hur bra mikroskräp avskiljs i reningsverken, säger Kerstin Magnusson.

Mikroplastpartiklar i havsmiljön kan ha olika ursprung. De kan vara fragment av större skräpbitar men de kan också utgöras av mikroplastpellets som används som råvara i plastindustrin eller som ingredienser i hygienprodukter. Partiklarna tillförs havet genom avloppsreningsverk, dagvatten, snötippning och via atmosfären.

– Eftersom plastpartiklarna bryts ner långsamt kommer halterna i miljön oundvikligen att öka så länge tillförseln via avloppsreningsverk och andra transportvägar fortsätter. Därför är det viktigt att mängden plastpartiklar i avloppsvattnet som lämnar hushåll och industrier minskar och att vi får bättre kunskap om övriga transportvägar, säger Kerstin Magnusson.

Mikroplast är små plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter. De kan tas upp av vattenlevande djur som musslor och plankton som filtrerar vattnet för att få i sig föda och då också får i sig partiklarna.

Läs rapporten: Swedish sources and pathways for microplastics to the marine environment Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

*rapporten uppdaterades 2017. Mer information finns här. Öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Kerstin Magnusson, kerstin.magnusson@ivl.se, tel. 010-788 69 07
Mikael Olshammar, mikael.olshammar@ivl.se, tel 010-788 65 08
Kerstin Åstrand, kerstin.astrand@naturvardsverket.se, tel. 010-698 15 49

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev