1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-10-30] Forskare undersöker sambandet mellan luftföroreningar, hälsa och välfärd
Pressmeddelande | 2015-10-30

Forskare undersöker sambandet mellan luftföroreningar, hälsa och välfärd

Löper vissa samhällsgrupper i de nordiska länderna större risk än andra att drabbas av sjukdom och för tidig död på grund av luftföroreningar, och i så fall: vilken betydelse har detta för fördelningen av välfärd i Norden?

IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med 16 andra projektpartners från de övriga nordiska länderna försöka besvara denna fråga inom ett nytt forskningssamarbete som leds av universitetet i Århus.

– Vi vet att luftföroreningar i dagsläget kostar det svenska samhället cirka 42 miljarder kronor årligen, men vi vet varken hur dessa kostnader är fördelade mellan olika samhällsgrupper eller om vissa drabbas oproportionellt hårt, säger Stefan Åström, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Göteborg är ett mycket intressant område för den här typen av forskning då exempelvis skillnader i förväntad livslängd är mycket stora mellan olika stadsdelar, vilket är en indikator på ojämn fördelning av samhällsresurser. Även luftföroreningar påverkar förväntad livslängd, men vi vet inte idag om dessa faktorer samverkar eller motverkar varandra.

Det övergripande syftet med projektet är att de nordiska länderna på ett bättre sätt än idag ska kunna reglera utsläpp av luftföroreningar och prioritera insatser med fokus på de källor som har störst negativ påverkan på människors hälsa, för att kunna minska de negativa effekterna på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Modellering av luftföroreningar kommer att göras per kvadratkilometer i Norden, och hälsoeffekter kommer beräknas och värderas ekonomiskt och välfärdsmässigt. IVL kommer att analysera de socioekonomiska aspekterna av luftkvalitetens påverkan på hälsa och välfärd, bland annat för olika stadsdelar inom Göteborgs stad. Inom projektet kommer det byggas upp en gemensam databas, genom vilken man med hjälp av modellering för första gången kommer att kunna beräkna luftföroreningshalter och exponering på samma geografiska detaljnivå för alla de nordiska länderna.

Forskningssamarbetet som går under namnet NordicWelfAir, ( Understanding the link between Air pollution and Distribution of related Health Impacts and Welfare in the Nordic Countries), löper under en femårsperiod och har beviljats finansiering med 30 miljoner norska kronor inom NordForsk-programmet för hälsa och välfärd. Svenska deltagare är IVL Svenska Miljöinstitutet, Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet och SMHI.

För mer information kontakta:
Stefan Åström, stefan.astrom@ivl.se, tel. 010-788 67 55
Bertil Forsberg, bertil.forsberg@umu.se tel. 090-785 27 51
Camilla Andersson, camilla.andersson@smhi.se, tel. 011-495 82 03

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev