1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-09-23] Genombrott för mätning av trafikutsläpp med ny provtagare
Pressmeddelande | 2015-09-23

Genombrott för mätning av trafikutsläpp med ny provtagare

En femtedel av landets kommuner har städer som överskrider miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Men att mäta långtidsvärde för kväveoxidhalter i gaturummen är kostsamt och krävande. Nu kan IVL utföra luftmätning med en ny modell diffusionsprovtagare.

Efter många års utvecklingsarbete kan IVL nu erbjuda mätning av kvävemonoxid och kvävedioxid, så kallade NOx-gaser, med diffusionsprovtagare, ett litet och tåligt instrument som tål exponering i alla väder. Provtagaren kräver varken elektricitet eller annan kringutrustning och kan placeras på många platser för att kartlägga utsläpp.

– Vår provtagare är ett bra komplement till de vedertagna mätinstrumenten och stämmer väl överens med dessa. Du kan sätta ut hundra stycken över ett större område och mäta på många ställen samtidigt under en längre tid, vilket ger en kartbild av halterna, säger Martin Ferm, upphovsman till provtagaren.

Vid all förbränning bildas kvävemonoxid som sedan oxideras till mer hälsofarlig kvävedioxid. Utsläppen kommer främst från trafiken och kan orsaka irritation på andningsorganen, men framförallt indikerar kväveoxider på andra giftiga luftföroreningar. Eftersom NOx är en så bra indikator för trafik, så kan den användas för att uppskatta emissionsfaktorer för partiklar från en viss vägsträcka.

Provtagaren består av ett rör som är öppet i ena änden och är bland annat försett med tvåimpregnerade filter. Det ena filtret absorberar kväveoxid och det andra kvävedioxid. Provtagaren kan också användas i innemiljö.

IVL:s diffusionsprovtagare efterfrågas i hela världen. De är små och enkla att hantera och kan mäta förekomsten av alla vanliga luftföroreningar. Mätning av NOx har hittills varit svårt att utföra på grund av att kväveoxid är så svårt att absorbera på filter.

För mer information kontakta:
Martin Ferm, martin.ferm@ivl.se, tel. 010-788 67 74

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev