1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-06-25] Ny kunskap om flamskyddsmedel i innemiljön
Pressmeddelande | 2015-06-25

Ny kunskap om flamskyddsmedel i innemiljön

Flamskyddsmedel från datorer, textilier och plaster kan på olika sätt spridas till vår innemiljö. Flera av dessa ämnen har visat sig vara skadliga för människor och djur. IVL har deltagit i EU-programmet Inflame som har studerat hur och i vilken omfattning flamskyddsmedel som används i vanliga konsumentprodukter och byggmaterial tas upp i människan och i vilken mån sådan exponering leder till hälsorisker. Resultaten presenteras nu i en rapport.

Många konsumentprodukter behandlas med flamskyddsmedel för att bli mer brandsäkra. De material som främst förses med flamskyddsmedel är plaster och textilier.

Flamskyddsmedel kan läcka ut från produkter under tillverkningsprocessen men också när de används eller skrotas. Sedan flera flamskyddsmedel visat sig vara skadliga för miljö och hälsa har de förbjudits i Sverige och Europa och istället ersatts av andra, delvis närbesläktade ämnen.

Eftersom kunskapen om de nya ämnenas egenskaper och effekter är begränsad startades 2011 EU-programmet Inflame, Indoor contamination with flame retardant chemicals: causes and impacts. Inom forskningsprogrammet har ett stort antal studier genomförts för att öka kunskapen om utsläpp, förekomst, spridning, exponering samt effekter av flamskyddsmedel.

Forskarna har bland annat studerat hur innemiljön påverkar utemiljön i tättbebyggda områden. Proverna visar att halterna förändras geografiskt och att koncentrationerna av flamskyddsmedel i luft och mark ökar ju närmare centrum man kommer. I en studie utförd av doktoranden Seth Newton vid Stockholms universitet kunde en tydlig “urban puls” identifieras i Stockholm – vilket visar att staden är en källa till flamskyddsmedel i utomhusmiljön.

– Studierna visar tydligt att produkterna som vi har inomhus är en källa till förekomsten av flamskyddsmedel även i utemiljön. Ökad befolkningstäthet leder även till en ökad mängd konsumentprodukter som släpper ut flamskyddsmedel som sedan transporteras till utomhusluften via ventilationen, säger forskaren Anna Palm Cousins, IVL:s projektledare för Inflame.

Forskarna har även studerat vilka hälsoeffekter flamskyddsmedel kan ha och undersökt om de kan ge upphov till allergiska eller astmatiska besvär. Resultatet visar att de som exponeras för flamskyddsmedlet HBCD kan utveckla en större känslighet för kvalster som finns i damm. Studierna visar även att det finns en risk att flamskyddsmedel har effekter på cellnivå men att de halter av flamskyddsmedel som generellt förekommer i damm är för låga för att ge någon påverkan. Forskarna kunde inte heller hitta något samband mellan exponering av flamskyddsmedel och astma bland de individer som deltog i studien.

Läs rapporten "Flamskyddsmedel i innemiljön – källor, spridningsvägar och effekter". Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Anna Palm Cousins, anna.palmcousins@ivl.se tel. 010-788 65 24

Forskningsprogrammet Inflame har koordinerats av universitetet i Birmingham, svenska deltagare är Stockholms universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Det är ett så kallat Marie Curie Initial Training Network (ITN)-projekt och tolv doktorander och två post-docs har utbildats inom programmet.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev