1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-04-08] Ny rapport: Så har olika styrmedel påverkat konsumtionen
Pressmeddelande | 2015-04-08

Ny rapport: Så har olika styrmedel påverkat konsumtionen

Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en sammanställning av ett trettiotal utvärderade styrmedel som syftar till att påverka hushållens konsumtion i en mer hållbar riktning. Kartläggningen visar att trängselskatter, miljöbilspremien och differentierad fordonsskatt varit framgångsrika styrmedel för att minska miljöpåverkan.

Det är första gången som det gjorts en samlad översikt över utvärderingar av styrmedel för hållbar konsumtion i Sverige. Sammanlagt har utvärderingar av 32 olika styrmedel inom områdena boende, kommunikationer, shopping och konsumtion av mat kartlagts och resultatet presenteras nu i en rapport.

Utvärderingarna visar att trängselskatterna i Göteborg och Stockholm, miljöbilspremien och den koldioxiddifferentierade fordonsskatten har haft effekt på människors beteende och minskat miljöpåverkan. Utredningen av trängselskatten i Göteborg fann vidare att ingen annan enskild åtgärd ger samma effekt på trafikmängderna som trängselskatten. Mer begränsade effekter på konsumtionsbeteendet hade däremot olika bidrag och stöd för installationer av miljöförbättrade åtgärder i bostäder.

– Det kan delvis bero på att lönsamheten hos de ofta energibesparande åtgärderna påverkas av att det redan finns energi- och koldioxidskatter. Det gör att den faktiska effekten av styrmedlet blir mindre. I några fall är det också så att bidrag och stöd generellt sett inte gjort åtgärderna privatekonomiskt lönsamma, säger Magnus Hennlock på IVL, en av rapportförfattarna.

Även informativa styrmedel inom området konsumtion av mat hade begränsade effekter på beteendet. Klimat- och miljömärkning av mat ökade andelen miljövänliga val hos konsumenten med cirka 5 – 10 procent. Hyllmärkning ledde till ökad försäljning av vissa varor som till exempel ekologiskt kaffe och olivolja, men inte av andra varor som till exempel ekologiskt mjöl.

– Det här resultatet bekräftar tidigare erfarenheter att informativa styrmedel har begränsade effekter i de fall åtgärderna kräver relativt stora uppoffringar eller kostnader av konsumenten. Däremot kan informativa styrmedel ha en förstärkande effekt när de koordineras och synkroniseras med regleringar och andra styrmedel, säger Magnus Hennlock.

För mer information kontakta:
Magnus Hennlock, magnus.hennlock@ivl.se, tel. 010-788 69 08
Emelie Aurell, Naturvårdsverket, emelie.aurell@naturvardsverket.se tel. 010-698 13 67

Studien ingår som en del i underlaget till Naturvårdsverkets arbete med att följa upp miljömålen i den fördjupade utvärderingen 2015 som ska presenteras i september i år. Delar av den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015 genomförs inom ramen för tre utvalda fokusområden, varav hållbar konsumtion är ett. Fokusrapporten om hållbar konsumtion kommer i maj/juni.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev