1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-01-08] Studie visar låg miljöpåverkan från koppar
Pressmeddelande | 2014-01-08

Studie visar låg miljöpåverkan från koppar

Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt olika källors betydelse för belastningen av koppar till Mälaren och Saltsjön i Stockholm. Resultaten visar att koppar från byggnader och dagvatten i väldigt liten utsträckning når dessa vattenmiljöer.

– Stockholms bidrag av koppar i form av dagvatten och avloppsvatten är mycket små i jämförelse med den naturliga belastningen av koppar från Mälarens avrinningsområde. Exempelvis är läckaget från koppartaken i Stockholms stad så litet att taken inte kan sägas utgöra någon betydande källa överhuvudtaget, säger Anders Jönsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Han har på uppdrag av branschorganisationen SCDA i två forskningsprojekt undersökt olika källors betydelse för belastningen av koppar till Stockholms vattenmiljö. I det första projektet undersöktes ytvatten och bottensediment i Mälaren och Saltsjön. I det andra projektet, som genomfördes tillsammans med korrosionsforskare på KTH, studerades transporten av koppar till dagvatten från ett avrinningsområde där en bilparkering och en byggnad med koppartak finns. – Omräknat till Stockholms kommun i helhet så utgör koppartaken en mindre källa av koppar till dagvatten än biltrafiken. Men återigen så är det viktigt att lyfta fram att dessa källor är mycket mindre än bakgrundsbelastningen från Mälarens avrinningsområde, säger Anders Jönsson. Studien visar också att den koppar som finns i bottensedimenten inte heller är biotillgänglig, det vill säga den förekommer inte i sådana former att den lätt kan tas upp av djur och växter, vilket också en viktig aspekt att ha med vid en bedömning över hur miljöfarligt ämnet är.   – De här resultaten är viktiga att ha med sig när myndigheterna tar fram styrdokument för byggnadsmaterial och infrastruktur. Utan rätt underlag så kan tillämpningen av styrdokument som exempelvis ”Kemikalieplan för Stockholm”, lätt bli en ”svarta listan” för material och det får konsekvenser vad gäller kostnader för byggindustrin och fastighetsägare, men även samhället i stort. Risken är att man i onödan byter ut koppar mot material med sämre beständighet och med mindre kända miljöeffekter, menar Anders Jönsson. För mer information, kontakta Mona Olsson Öberg, mona.olsson.oberg@ivl.se , Tel. 010-788 69 22

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev