1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-10-15] Ny studie mäter miljögifter i fisk
Pressmeddelande | 2013-10-15

Ny studie mäter miljögifter i fisk

Hur höga är halterna av miljögifter i fisk som fångas nära Stockholm? Hur mycket föroreningar finns det upplagrat i bottnarna, ökar eller minskar halterna över tid? För att svara på detta pågår just nu provfiske och sedimentprovtagning i ett område från östra Mälaren, över Stockholms inner- och mellanskärgård och vidare ut till ytterskärgården.

– Syftet med undersökningarna är att bedöma hur en storstad som Stockholm påverkar sina omgivande vatten. Med undantag för kvicksilver finns få undersökningar i området som visar hur mycket miljöföroreningar fisken innehåller. Det ska vi undersöka nu, säger Magnus Karlsson, ingenjör vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Resultaten ska användas för att utvärdera miljösituationen i Stockholms vattenområden, som ett underlag för att bedöma behovet av ytterligare miljöskyddsåtgärder samt belysa om det finns skäl att utfärda rekommendationer gällande konsumtion av fisk från regionen. Historiskt har det läckt ut mycket miljögifter från Stockholm till omgivande vattenområden via utsläpp från bland annat industrier, varvsverksamhet, avlopp och dagvatten. 

– Vi vet till exempel att bottnarna utanför Beckholmen innehåller höga halter av kvicksilver, säger Per Jonsson som utför sedimentprovtagningarna.

Under perioden augusti-oktober 2013 samlas abborrar in på ett femtontal platser, från östra Mälaren, över centrala Stockholm, ytterskärgården, samt i Oxundasjön och Säbysjön. Abborre är en relativt stationär fiskart, och kan därför antas representera områdena där de fångas på ett bra sätt. De ämnen som ska undersökas är bland andra metaller, ftalater, TBT, PAH, PCB, bromerade flamskyddsmedel och PFOS. Även förekomsten av läkemedelsrester ska analyseras. Ett av studieområdena tar emot vatten från Henriksdals och Käppala reningsverk.

– Vi ser att användningen av läkemedel ökar i samhället och en stor del av ämnena passerar fortfarande genom reningsverken ut i vattenmiljön. Vi vill veta i vilken grad fisken utsätts för dessa utsläpp, säger Magnus Karlsson.

För mer information, kontakta:
Magnus Karlsson, magnus.karlsson@ivl.se, tel. 010-788 66 03

Undersökningen finansieras av Stockholms läns landsting, länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stads miljöförvaltning, Svenskt Vatten Utveckling, Oxunda vattensamverkan, Järfälla kommun, Fortum Värme och Stiftelsen Institutet för Vatten och Luftvård. Sedimentundersökningen utförs av JP Sedimentkonsult medan fiskundersökningen utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet med stöd av Stockholm Vatten och Svealands kustvattenvårdsförbund. Projektet pågår till slutet av 2014.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev