1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-03-08] Negativa effekter vid rensning av diken i skogen
Pressmeddelande | 2013-03-08

Negativa effekter vid rensning av diken i skogen

Rensning av diken har under lång tid skett inom skogsbruket. Nu har för första gången dikesrensningens effekter på miljön undersökts. Försöket visar att bottendjuren nedströms påverkas negativt och att de har svårt att återhämta sig. Dessutom ökar läckaget av näringsämnen och kvicksilver.

Totalt har cirka 1,5 miljoner hektar skogsmark dikats i Sverige. Under 1900-talet ägde en omfattande nydikning rum, och idag rensas en del av dessa diken för att bevara sin funktion. Trots att man har vetat att rensningen påverkar miljön är det först nu som omfattningen av effekterna har dokumenterats. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveaskog, Limnia, Världsnaturfonden WWF, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen genomfört det femåriga forskningsprojektet. Två områden har undersökts; Fagerheden utanför Piteå i Norrbottens län och Unnaryd i Jönköpings län i södra Sverige. På båda platserna genomfördes dels traditionell rensning, dels rensning med en förmodat mer skonsam rensningsmetod. Resultaten visar att rensningen påverkar de djur, främst insekter, som lever på botten av dikena. Mängden slam och sediment som hamnade på botten ökade vid båda sorters rensning och var hög även två år efter att rensningen hade avslutats. – Traditionell rensning, utan några åtgärder för att minska sedimenttransporten, minskade förekomsten av bottendjur med upp till 96 procent. Återhämtningen var långsam och artssammansättningen förändrades, säger Margareta Setterberg på Limnia. Dikesrensningen påverkar även kvicksilverutlakningen och läckaget av näringsämnen, särskilt kväve och kalium, flerdubblas. I ett fall läckte det ut kvicksilver under de första två dagarna av rensningen motsvarande en sjundedel av den normala årsutlakningen. Så här kommenterar Världsnaturfonden WWF och Sveaskog resultaten: – Nu finns det vetenskapliga bevis på att dikesrensning har stor negativ påverkan på vatten och att storskalig rensning riskerar att miljömål och vattendirektivets krav inte nås. Samtidigt föreslår skogsbranschen en omfattande dikesresning för att öka virkestillväxten, trots att det råder osäkerhet om åtgärden ger någon produktionshöjande effekt. WWF vill nu att skogsbruket tar sitt miljöansvar på allvar kring dikesrensning och dess konsekvenser, säger WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén. – Rapporten visar på potentiellt betydande miljöproblem med dikesrensning, särskilt då det gäller påverkan på liv i vatten, säger Olof Johansson, miljöchef på Sveaskog. Vi behöver veta mer om hur generaliserbara dessa iakttagelser är och vi ser det som angeläget med ytterligare studier som klarlägger effekterna ur ett landskapsperspektiv. Under tiden bör dikesrensning tillämpas med ökad urskiljning och försiktighet. Rapporten finns tillgänglig för nedladdning här. För mer information, kontakta: Karin Hansen, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 010-7886625 Margareta Setterberg, Limnia, tel. 070-524 16 52 Olof Johansson, Sveaskog, tel. 0470-76 54 61 Sofi Alexanderson, WWF, tel. 073-652 97 09

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev