1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-02-28] Förbud mot skrubbrar tas upp på riksdagsseminarium
Nyhet | 2024-02-28
Ett stort fartyg färdas över Östersjön. med soluppgång i bakgrunden.

Förbud mot skrubbrar tas upp på riksdagsseminarium

Förorenat tvättvatten från fartyg med så kallade skrubbrar innebär ett allvarligt hot mot det marina livet. Regeringen bör skyndsamt gå vidare med ett förbud mot utsläpp i svenska vatten. Den frågan lyfter forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tillsammans med Walleniusrederierna på ett seminarium som miljö- och jordbruksutskottet håller i riksdagen.

Den 28 februari bjuder miljö- och jordbruksutskottet in riksdagen till lunchseminarium om utsläpp från sjöfarten med fokus på Östersjön. Det är rederier med Wallenius Lines i spetsen som har tagit initiativet till seminariet.

Skrubbrar är en teknik som installerats på många fartyg för att minska luftutsläpp av svavel från bränsleoljan i enlighet med Internationella sjöfarts­organisationens (IMO:s) nya svaveldirektiv som trädde i kraft 2020. I de vanligaste skrubber­systemen duschas avgaserna med havsvatten. Svavel löser sig då i vattnet, men det gör även många andra miljö­farliga ämnen och förbrännings­partiklar från avgaserna. Skrubber­vattnet släpps sedan mer eller mindre orenat ut i havet.

– Svavel­direktivets ursprungliga intention var att fartygs­trafiken skulle övergå till renare bränsle, men genom att acceptera att man i stället kan installera skrubbers öppnade man upp för ett avsevärt mycket billigare alternativ, där merparten av alla farliga ämnen och partiklar i avgaserna spolas ut i havet i stället för att gå ut i luften, säger Maria Granberg, marin ekotoxikolog på IVL, som tillsammans med två representanter från Chalmers deltar på seminariet och pratar om effekter och problem med skrubberutsläpp.

Deltar på seminariet gör också Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten som tidigare larmat om den skada som skrubbrar har på den känsliga marina miljön i Östersjön, och som har föreslagit att regeringen bör införa ett totalt utsläpps­förbud av tvättvatten från skrubbrar i svenskt inre vatten. De svenska rederiernas förening Svensk sjöfart stödjer ett sådant förbud.

En nationell reglering går att införa eftersom det går att visa att utsläppen försämrar vatten­kvaliteten på så sätt att vatten­direktivets eller havsmiljö­direktivets bestämmelser äventyras. Forskning från IVL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar att halter så låga som ett kryddmått skrubber­vatten i en kubikmeter havsvatten räcker för att störa unga livsstadier av organismer som lever i vattenmassan.

– Ett förbud skulle också skicka en signal till rederier att avveckla denna miljö­skadliga teknik och investera i långsiktigt hållbara lösningar. Även transport­köparna kan ta ett större ansvar genom att ställa hårdare krav, säger Maria Granberg.

Vid frågor, kontakta:
Maria Granberg, maria.granberg@ivl.se, tel. 010-788 65 81

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev