1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-02-15] Utsläppen från vägtrafiken minskade trots ökad trafik
Nyhet | 2022-02-15
bilar i trafikö

Utsläppen från vägtrafiken minskade trots ökad trafik

Utsläppen av växthusgaser från trafiken minskade med 0,3 procent förra året jämfört med 2020. Detta trots att trafiken ökade. Det visar preliminära beräkningar som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Trafikverket. Orsakerna är en ökad andel biodrivmedel, energieffektivisering och elektrifiering.

Minskningen förklaras av ökad andel biodrivmedel genom höjd reduktionsplikt på bensin och diesel, elektrifiering genom ökad nyregistrering av laddbara bilar samt övrig energieffektivisering. Därför kunde utsläppen minska trots att både personbilstrafiken och lastbilstrafiken ökade under året.

– Det är positivt att utsläppen av växthusgaser minskar men takten är lägre än vad som behövs för att nå klimatmålen. För att nå målet till 2030 behöver utsläppen minskas i en takt med i genomsnitt cirka nio procent per år, säger Cecilia Hult, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Att medelbilen blir bränslesnålare är en följd av den naturliga föryngringen av flottan när äldre bilar försvinner och nyare, mer bränslesnåla bilar kommer in.

– Utsläppen av luftföroreningar som kväveoxider och partiklar har minskat desto mer – 2,4 respektive 3,5 procent – i takt med att äldre fordon med sämre avgasrening försvinner från bilparken, säger Cecilia Hult.

Koldioxidutsläppen för nya personbilar var i snitt 93 g/km under 2020 och sjönk till 75 g/km under 2021. Förra året började man också se effekterna av elektrifieringen, även om rena elbilar bara utgjorde två procent av alla bilar i slutet av 2021.

– De preliminära utsläppen för 2021 innehåller större osäkerheter än vanligt till följd av pandemin och de olika metoderna för att mäta trafiken jämfört med den offentliga statistiken. Under 2020 såg vi stora skillnader mellan hur trafiken med personbil minskade, vilket bidrog till en rekordstor utsläppsminskning, och hur godstrafiken i stora drag var oförändrad. Dessa trender fångades inte helt i den preliminära statistiken för 2020. Vi kan nog förvänta oss liknande skillnader för 2021, säger Cecilia Hult.

En utförlig analys finns att läsa på Trafikverkets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Cecilia Hult, cecilia.hult@ivl.se, tel. 010-788 68 65

På uppdrag av Trafikverket har IVL sedan 2016 ansvarat för att årligen ta fram Sveriges officiella utsläppsstatistik för vägtrafiken med HBEFA (Handbook of Emission Factors for Road Transport). Modellverktyget används för att beräkna vägtrafikens energibehov och utsläpp utifrån information om bland annat fordonsparkens sammansättning, årliga körsträckor och hur trafikarbetet fördelas på olika vägtyper. De beräknade utsläppen rapporteras varje år till bland annat EU och FN:s klimatkonvention.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev