1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-11-10] Ny rapport om PFAS från avfallsförbränning
Nyhet | 2021-11-10
Waste-to-energy or energy-from-waste is the process of generating energy in the form of electricity or heat from the primary treatment of waste. Environmentally friendly. Cubes of pressed metal beer and soda cans. Waste-to-energy or energy-from-waste is the process of generating energy in the form of electricity or heat from the primary treatment of waste. Environmentally friendly. Cubes of pressed metal beer and soda cans. (Waste-to-energy or energy-from-waste Waste-to-energy or energy-from-waste is the process of generating energy in the form of electricity or heat from the primary treatment of waste. Environmentally friendly. Cubes of pressed metal beer and soda cans.

Ny rapport om PFAS från avfallsförbränning

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt i vilken utsträckning PFAS finns i restflöden från svenska avfallsförbränningsanläggningar. I de flesta fall innehöll proverna låga eller inga koncentrationer av PFAS, men resultaten väcker också frågor eftersom några anläggningar avviker med höga koncentrationer av ämnena.

I projektet som har samfinansierats av Stiftelsen IVL och Avfall Sverige har prover från restflöden samlats in på 27 olika förbränningsanläggningar i Sverige. Proverna har sedan analyserats enligt en metod som har utvecklats av IVL som mäter 27 olika PFAS-ämnen.

I allmänhet visar resultaten på låga koncentrationer av PFAS från de flesta anläggningarna. Fem av förbränningsanläggningarna hade inga prover med PFAS-halter som låg över detektionsgränsen. Sammantaget hade ungefär hälften av de förbränningspannor som undersöktes PFAS i flygaskan och ungefär en tredjedel hade PFAS i bottenaskan och i kondensatvattnet. Ett mindre antal avvikande prover, från olika anläggningar, innehöll dock höga koncentrationer PFAS.

– Det som är förvånande är att vi inte kan se några uppenbara samband mellan de höga koncentrationerna av PFAS i provtagningsmatriserna och hur anläggningarna driftas. Exempelvis hade man kunnat tänka sig att förbränning över en viss temperatur eller vissa typer av avfall skulle ge utslag i resultatet, men det gör det alltså inte, säger Johan Strandberg på IVL Svenska Miljöinstitutet.

PFAS fanns i prover både från roster- och fluidbäddspannor, både för hushållsavfall och industriavfall, samt även vid temperaturer över 1100°C. Resultatet visar att det finns mer att upptäcka kring hur PFAS-ämnen bryts ner, ombildas eller genereras i förbränning. Under hösten kommer man därför att analysera proverna med avseende på totalt innehåll av organiskt fluor. Det kommer svara på om PFAS verkligen bryts ned, eller om de istället ombildas till andra PFAS än de 27 som analyserades i projektet.

– Resultaten ger oss en mycket bättre bild än vi tidigare haft av hur PFAS-halterna ser ut i förbränningsrester. Att halterna överlag är låga stämmer med vad som framkommit i tidigare projekt, men vi behöver veta mer om hur de här föreningarna beter sig i förbränningsanläggningar, och det finns ett antal svårtolkade avvikelser som behöver undersökas. Vi diskuterar nu hur projektet ska följas upp, säger Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige.

Ladda ner rapporten Pdf, 925.2 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Johan Strandberg, johan.strandberg@ivl.se, tel. 010-788 65 98

Perfluorerade ämnen, PFAS, är en grupp vatten- och smutsavstötande kemikalier som finns i en mängd vardagsprodukter som textilier, matförpackningar och smink. På grund av deras kemiska sammansättning är ämnena mycket svårnedbrytbara i miljön, och de är även tekniskt svåra att bryta ned. Det gör frågan om hur förbränning påverkar ämnena intressant för den totala mängden PFAS som finns i miljön.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev