1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-11-17] Ny metod ger säkrare bedömning av hormonstörande ämnen i byggvaror
Nyhet | 2020-11-17
Arbetare i orangea kläder på blänkande svart plåttak.

Ny metod ger säkrare bedömning av hormonstörande ämnen i byggvaror

IVL:s dotterbolag Basta presenterar nu nästa steg i arbetet med giftfritt byggande. Tillsammans med aktörer i byggbranschen har Basta tagit fram en metod för att kunna ta ett säkrare och bättre grepp om hormonstörande ämnen i byggvaror.

Hormonstörande ämnen är en omdiskuterad grupp och mekanismerna för hur de påverkar oss är komplexa. Det har gjort substitutionsarbetet svårhanterligt, både ur ett vetenskapligt perspektiv och när det gäller lagkrav. Frågan om vilka ämnen som ska räknas som hormonstörande drogs i långbänk i EU innan man till sist 2018 enades om en definition.

– För Bastas del innebar EU:s beslut ett stort steg framåt eftersom vi då kunde införa den lagstadgade definitionen för hormonstörande ämnen som ett kriterium i vårt system över bygg- och anläggningsprodukter, säger Sussi Wetterlin, vd för Basta.

Bastas databas är en av branschens största med mer än 160 000 artiklar.

Nu presenterar Basta nästa steg i utvecklingen. I ett projekt tillsammans med aktörer i byggbranschen och Bastas vetenskapliga råd har Basta utvecklat kriterier för hormonstörande ämnen i bygg- och anläggningsprodukter. Arbetet har resulterat i en nyskapande metod, med tydliga och transparenta steg som finns dokumenterade i en vägledning.

– Fram till nu har vi baserat våra kriterier på enbart listor vilket lett till en hel del kritik. Nu får branschen en bättre och säkrare metod att identifiera hormonstörande ämnen, säger Sussi Wetterlin.

Bygger på tre steg

Metoden bygger på tre steg: EU:s definition för hormonstörande ämnen som i modellen används på bygg- och anläggningsprodukter, ett ”indikatorsteg” som begränsar de ämnen som är misstänkt hormonstörande och som finns listade på tre erkänt välgrundade och gedigna listor och företagens utredningar där de måste ha tagit långtgående ansvar för sina produkter och visa att de inte är hormonstörande enligt lagstiftningen i Reach. Dessutom ges producenterna möjlighet att komplettera med ämnesspecifik information.

– Genom att ta in information från alla aktörer så får vi en bredd i bedömningen om vad som är en säker produkt. Det innebär också att vi kan vara snabba och fånga in ny kunskap så fort den kommer, vilket är väldigt viktigt på det här området där utvecklingen sker så snabbt, säger Sussi Wetterlin.

I de fall där producenterna ansöker om undantag för sin produkt gör Basta en utvärdering innan ämnet godkänns för användning i Basta-listade produkter. Godkännandet är tidsbegränsat och produkterna märks ut tydligt i Basta-systemet.

– Genom att vi tydligt visar vilka ämnen och produkter som omfattas av undantag säkerställer vi tydlig och transparant information. Det gör att det är enkelt och tydligt att uppfylla kraven för certifieringar och att göra medvetna produktval, säger Sussi Wetterlin.

Projektet har genomförts tillsammans med Golvbranschens Riksorganisation, Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialindustrierna, Sveriges Färg och Lim Företagare och Substitutionscentrum.

– Att få in hormonstörande ämnen i bedömning av byggvaror ser vi som ett viktigt steg framåt. Byggvaror innehåller många ämnen som klassas som farliga och innehållet kan påverka människa och miljö i flera steg i materialens livscykel. EU:s nyligen lanserade kemikaliestrategi lyfter också behovet av att substituera hormonstörande ämnen och verktyg som branschen kan använda i det här arbetet behövs, säger Tonie Wickman från Substitutionscentrum som har deltagit i referensgruppen.

För mer information, kontakta:
Sussi Wetterlin, sussi.wetterlin@ivl.se, tel. 010-788 66 82
Josefina, josefina.hellstrom@ivl.se, tel. 010-788 68 61

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bastas modell för att identifiera hormonstörande ämnen består av tre delar:

Det första steget (A) rör ämnen som är säkerställt hormonstörande enligt den definition som EU har tagit fram. Kriterierna kan användas på bygg- och anläggningsprodukter, trots att det i dagsläget inte finns lagkrav om detta, men där sådana krav kan komma framöver.

Det andra steget (B) är ett ”indikatorsteg” och begränsar de ämnen som är misstänkt hormonstörande och som finns listade på tre erkänt välgrundade och gedigna listor; Echas Community Rolling Action Plan, danska ED-listan och SIN-listan.

Det tredje steget (C) ger producenterna en möjlighet ansöka om undantag om det finns vetenskapligt underlag för att ett ämne är listat på felaktiga grunder eller om ny information tillkommit. De kan då komplettera med ämnesspecifik information och ta ansvar för sin produkt enligt EU:s lagstiftning Reach. Basta gör sedan en utvärdering innan ämnet godkänns för användning i Basta-listade produkter. Godkännandet är tidsbegränsat och upphör omgående om ämnet klassificeras som hormonstörande.

Läs mer på Bastas webb: https://www.bastaonline.se/sa-fungerar-det/hormonstorande-amnen/ Länk till annan webbplats.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev