1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-09-10] Nytt projekt ska skapa en nationell arena med testbäddar
Nyhet | 2020-09-10
Avloppsreningsverk

Nytt projekt ska skapa en nationell arena med testbäddar

I veckan drar ett Vinnova-finansierat projekt igång med sikte på att skapa en nationell arena med offentliga testbäddar. Det ska underlätta en cirkulär omställning genom att öka återvinningen av näringsämnen från avloppsströmmar. I projektet som leds av IVL deltar även Rise och sju svenska VA-organisationer spridda över landet.

Svenska avloppsreningsverk väntar inom kort lagkrav på återvinning av det fosfor som finns i avloppsvattnet. Exakt hur dessa lagkrav kommer att formuleras är fortsatt okänt men många avloppsreningsverk i Sverige vill redan nu förbereda sig så gott det går inför en framtida omställning av sin process. En del av denna förberedelse är att kunna testa olika tekniker för näringsåtervinning.

– I dagsläget finns väldigt få eller inga referens- och fullskaleinstallationer av dessa tekniker vilket ökar behovet av test i mindre skala. I det här projektet kommer vi därför att titta på vad det finns för möjligheter att etablera en arena av testbäddar hos dessa sju olika VA-organisationer som deltar i projektet, säger Klara Westling, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det finns begränsningar till vad varje reningsverk kan möjliggöra som testbädd. Tanken är därför att de olika reningsverken ska erbjuda testbäddar med olika fokus vilket ger ökad effektivitet och samverkan.

– Många VA-organisationer uttrycker ett behov av samordning och koordinering av insatser och resurser i gemensamma projekt för att de ska kunna skapa sig en faktabaserad uppfattning över vad som krävs av dem och få stöd för att kunna investera i nya tekniklösningar. Tillgången till testbäddar ger också möjlighet till studier som rör större delar av värdekedjan, samt att vi säkerställer att datainsamling och utvärdering sker på ett jämförbart sätt, säger Klara Westling.

Hon menar att det också är viktigt att utveckla tekniker för återvinning av andra näringsämnen än fosfor, som exempelvis kväve, kalium och svavel, samt även mull, då studier visat att återvinning av även dessa näringsämnen är positivt ur samhällssynpunkt.

– Det pågår en intensiv teknikutveckling inom området näringsåtervinning från avloppsströmmar och det skapas en ny marknad med nya lösningar som fortfarande är i utvecklingsfas. Här kommer testbäddarna att fylla en jätteviktig funktion med oberoende testning och utvärdering.

Vid frågor kontakta:
Klara Westling, klara.westling@ivl.se, tel. 010-788 66 31

Projektet ”Arena för testbäddar inom näringsåtervinning från avloppsströmmar” finansieras av Vinnova och pågår från september 2020 till mars 2021. I projektet deltar IVL Svenska Miljöintitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Stockholm Vatten och Avfall, Käppalaförbundet, Gryaab, VA SYD, NSVA, VIVAB och Miljö och Vatten i Örnsköldsvik.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev