1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-07-05] Nu ska lösningar för magasinering av grundvatten på Gotland hittas
Nyhet | 2018-07-05

Nu ska lösningar för magasinering av grundvatten på Gotland hittas

Gotland har vid flera tillfällen de senaste åren drabbats av akut vattenbrist. Framförallt är det de södra delarna av ön, Storsudret, som är mest utsatt. Det är ett problem både för de som bor där, men även för regionens utveckling. För ett och ett halvt år sedan startade projektet Testbädd Storsudret, där målet är att göra området självförsörjande på vatten, och i veckan har undersökningsarbetet för att skapa en så kallad testbädd påbörjats.

– Vi är fem personer från IVL som ska undersöka, mäta och göra tester på flera mindre områden på Storsudret. Vi installerar grundvattenrör i några områden, tar reda på hur djupa jordlagren är, vilka jordarter som finns och bygger överfall i diken för att mäta flöden, säger Ewa Lind.

Storsudret är ett område med mycket jordbruksmark och relativt tunna jordlager, därför är det svårt att få vattnet att stanna i marken och finnas tillgängligt under torra perioder. Problemet är inte att det inte regnar på Gotland, utan att vattnet inte stannar kvar i marken, utan istället rinner ut i havet. Det beror bland annat på att jordlagren är väldigt tunna ovanpå berggrunden av kalkstenen.

En annan orsak är att man tidigare dikat ur marken för att det inte ska svämma över på våren under vårbruket. Med de höga temperaturer som vi haft exempelvis under våren i år och så lång period med låg nederbörd så blir resultatet att det är extremt torrt i marken och att grundvattennivåerna sjunker.

– Nu ska vi hitta områden där jordtäcket är så pass tjockt att området kan dammas för att regnvatten ska kunna samlas och lagras, för att användas när det senare behövs. Vi ska börja med att mäta hur tjocka marklagren är, mäta grundvattennivåer och flöden i diken, i första hand under ett hydrologiskt år, säger Ewa Lind. Detta för att få en uppfattning om mängden vatten som finns att tillgå i de olika områdena och för att få en god förståelse för den hydrogeologiska situationen.

Testbädden innefattar flera lokala småskaliga delar. Bland annat ska regnvatten samlas och infiltreras under markytan för att skapa dammar och våtmarker. Vattnet kan sedan användas för dricksvatten, bevattning eller infiltreras direkt till grundvattnet.

– Det blir mycket sågande och spikande och att lägga sten för att bygga överfall för flödesmätningar. Allt arbete på Storsudret är förankrat med lokala markägare som är en mycket viktig del i projektet. Markägarna deltar både i planeringen och i genomförandet av själva fältarbetena som sker under veckan, säger Ewa Lind.

För mer information kontakta:
Staffan Filipsson, staffan.filipsson@ivl.se, tel. 010-788 65 75
Ewa Lind, ewa.lind@ivl.se, tel. 010-788 67 05

Projektet finansieras genom åtta miljoner från innovationsmyndigheten Vinnova samt åtta miljoner från de deltagande organisationerna. Övriga deltagare är bland andra Forum Östersjön, KTH, Uppsala universitet, SGU och miljöteknikföretagen In Situ Instrument, ENWA och Monsson Energy samt en referensgrupp med bland annat länsstyrelser och kommuner med risk för vattenbrist.

Exempel på tekniker och system som ska testas är:
• Att skapa mindre dammar där vattnet kan lagras. De stora diken som nu snabbt för bort vattnet innan det hinner tränga ner till grundvattnet kan även fungera för att samla ihop vattnet.

• Hitta naturliga platser att infiltrera det samlade vattnet ner till grundvattnet. Även artificiell infiltration kan bli aktuellt.

• Skapa grundvattendammar för att förhindra att det infiltrerade vattnet rinner ut i havet.

• Separera regnvatten från avloppsvatten för att återföra till grundvattnet.

• Klimatneutral avsaltning (med hjälp av solenergi).

• Mätning och uppföljning. Med hjälp av sensorer ska man kunna mäta och följa vattennivåerna online. Sensorerna ska kopplas till automatiska dammluckor och i framtiden förhoppningsvis även till väderprognoser.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev