1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-04-21] Minskade kväveutsläpp från sjöfart kan spara 28 300 miljoner euro i hälsokostnader 
Nyhet | 2017-04-21

Minskade kväveutsläpp från sjöfart kan spara 28 300 miljoner euro i hälsokostnader 

En kväveoxidskatt och fond, tillsammans med ett kväveutsläppsområde inom Östersjön och Nordsjön, skulle resultera i snabba minskningar av negativa hälsoeffekter hos befolkningen i kustländerna. Det visar en ny studie som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört på uppdrag av Luftförorenings- och klimatsekretariatet (AirClim).

I studien har forskare från IVL analyserat kostnadseffektiviteten av två potentiella styrmedel riktade mot att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) från sjöfarten inom Östersjön och Nordsjön. Kväveutsläppsområdet, på engelska NOx Emission Control Area (NECA), handlar om att i ett område införa strängare utsläppskrav för fartyg som byggs efter 2021. Ett system med NOx-skatt och fond innebär att skatteintäkterna skickas tillbaka till rederier som ett ekonomiskt stöd för att installera reningstekniker på fartyg byggda före 2021. På det sättet kan NOx-utsläppen från stora delar av fartygsflottan minska på kort tid.

– När kväveoxider omvandlas i atmosfären bildas mycket små partiklar som bidrar till ökad sjuklighet och förtida dödsfall hos människor. Lägre NOx-utsläpp innebär därmed minskade negativa hälsoeffekter hos befolkningen, säger Katarina Yaramenka, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Analysen visar att inrättandet av ett kväveutsläppsområde skulle minska samhällets kostnader kopplade till luftföroreningars hälsoeffekter med 12 700 miljoner euro under perioden 2020-2040. Om man samtidigt inför en NOx-skatt och fond kan de hälsorelaterade kostnaderna minska med 28 300 miljoner euro under samma tidsperiod. De samlade tekniska kostnaderna för att införa reningsutrustningen uppgår till 6 200 miljoner euro respektive 16 500 miljoner euro.

– Båda styrmedlen är kostnadseffektiva i den meningen att hälsonyttan överskrider kostnaden med goda marginaler, säger Katarina Yaramenka.

Med enbart ett NECA-område minskar utsläppen och negativa effekter successivt medan en NOx-skatt och fond möjliggör snabbare och större utsläppsminskningar till fördel för befolkningen i länderna kring Östersjön och Nordsjön. Dessutom minskar de negativa effekterna på miljön eftersom det skulle leda till minskad deposition av oxiderat kväve.

Rapporten, som publicerades i Luftförorenings- och klimatsekretariatets egen rapportserie, kan laddas ner här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Katarina Yaramenka, katarina.yaramenka@ivl.se, tel. 010-788 68 96

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev