1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-02-20] Miljöstyrande hamnavgifter ska minska transporternas miljöpåverkan
Nyhet | 2017-02-20

Miljöstyrande hamnavgifter ska minska transporternas miljöpåverkan

Transportsektorn är starkt beroende av fossila bränslen, där inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Nu ska forskare från IVL, Göteborgs universitet och VTI tillsammans med svenska hamnar undersöka hur miljödifferentierade avgifter och incitament kan användas i hamnar. Syftet är att styra mot mer miljöeffektiva fordon, fartyg, tekniker och förnybara bränslen.

– Många hamnar har redan idag någon form av miljödifferentiering av fartygens avgifter. I projektet ska vi titta på hur dessa kan utformas på ett bättre sätt för att ge en större positiv effekt på miljön och även tillämpas i fler hamnar. För hamnens landtransporter är miljöstyrande avgifter i stort sett obefintliga i dagsläget, säger Linda Styhre på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ett exempel på incitament kan vara att ge förtur i kön vid inpassage till hamnen för lastbilar med högre Euroklass. Avgifter kan till exempel differentieras beroende på installerad reningsteknik och vilken typ av bränsle som fartygen och lastbilarna använder.

– Syftet är att påverka rederier, åkerier och tågoperatörer att välja miljöeffektivare lösningar, säger Linda Styhre.

Hon menar att det finns ett växande intresse för hamnar att profilera sig som gröna hamnar, där miljö- och hållbarhetsfrågor i större utsträckning integreras i hamnarnas övergripande strategier.

Arbetet kommer att bedrivas av forskare och representanter från tre hamnar i nära samarbete med en referensgrupp bestående av Schenker Air and Ocean, Trafikverket, Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Stena Line, Västra Götalandsregionen, Transportstyrelsen, Clean Shipping Index, Sjöfartsverket, Stora Enso Logistics och Karlskrona hamn.

För mer information kontakta:
Linda Styhre, linda.styhre@ivl.se, tel. 010-788 69 02

I projektgruppen ingår IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Göteborgs Hamn, Trelleborgs Hamn och Stockholms Hamnar. Projektet finansieras av Vinnova.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev