1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-12-13] Peringe Grennfelt lämnar luftkonventionen efter 30 år
Nyhet | 2016-12-13

Peringe Grennfelt lämnar luftkonventionen efter 30 år

Efter nära 30 år som svensk delegat inom Luftkonventionen och under de senaste åren som ordförande för arbetsgruppen för luftföroreningars effekter lämnar nu IVL:s Peringe Grennfelt sina uppdrag.

– Egentligen började mina insatser inom internationellt luftvårdsarbete långt innan luftkonventionens tillkomst 1979. Mitt första officiella uppdrag började 1973 i en expertgrupp inom OECD. Det gällde fotokemiska oxidanter och vårt uppdrag var att kartlägga problemet inom OECD-länderna och föreslå åtgärder. Där visade jag för första gången att marknära ozon inte bara var ett storstadsproblem utan att höga halter av ozon kunde uppträda i samband med långdistanstransport av luftföroreningar. Observationerna ändrade hela inriktningen på vårt arbete och den rapport som vi var satta att ta fram.

Peringe Grennfelt kom sedan in i konventionens arbete under den intensiva och viktiga period då man gick från enkla till mer avancerade protokoll där man optimerade åtgärderna utifrån att uppnå vissa miljömål till lägsta åtgärdskostnad. Det innebar till en början att begreppet kritisk belastning infördes som en effektparameter utifrån vilken man definierade åtgärdsbehov och att man sedan använde detta för att optimera ländernas åtaganden så att man på ett kostnadseffektivt och likartat sätt minskade överskridandet av kritisk belastning över hela Europa.

– Det stora genombrottet kom dock i samband med att vi samtidigt kunde inkludera flera ämnen och flera effekter i optimeringsberäkningarna. Vi visade att alla pusselbitar för att genomföra en sådan åtgärdsstrategi redan fanns varpå IIASA i Österrike utvecklade den optimeringsmodell som sedan dess varit basen för fortsatta åtgärder inom såväl luftkonventionen som EU.

Efter sekelskiftet har arbetet gått vidare med att inkludera återhämtningen av försurade ekosystem i åtgärdsunderlaget och arbetet har breddats mot att ta hänsyn till interkontinental transport och interaktionen med klimat och klimatåtgärder.

Peringe lämnar dock inte det internationella luftvårdsarbetet helt:

– Jag är fortsatt intresserad av samverkan mellan vetenskap och policy för att ta fram effektiva åtgärder mot luftföroreningar och det finns fortfarande flera frågor där forskningen kan bidra till att åtgärderna blir kostnadseffektiva.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev