1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-09-02] Åtgärder för att minska utsläppen av Black Carbon
Nyhet | 2015-09-02

Åtgärder för att minska utsläppen av Black Carbon

Utsläppen av sot (på engelska Black Carbon) har på senare år blivit ett alltmer uppmärksammat miljöproblem. Dels har partiklarna betydande hälsoeffekter, dels bidrar de till den globala uppvärmningen. IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket utrett det nuvarande kunskapsläget gällande luftföroreningen, och föreslagit åtgärder för att minska utsläppen från den svenska vägtrafiken.

Black carbon, BC, är små sotpartiklar som bildas vid ofullständig förbränning av fossila bränslen och biomassa. I studien har man tittat på situationen i tätorter där BC-utsläppen framförallt kommer från vägtrafik, både från avgaser och från vägslitage, det vill säga partiklar sprids i luften från bland annat däck, bromsar och vägbanor. Sveriges utsläpp av black carbon från avgaser låg åren 2000-2007 relativt konstant på cirka 1 500 ton per år, för att därefter nästan halveras fram till idag (cirka 800 ton per år) till följd av skärpt avgaslagstiftning och förändrad fordonsflotta.

- Det är möjligt att sänka avgasutsläppen ytterligare utöver vad som följer av EU:s avgaslagstiftning, men det kräver ytterligare regleringar av fordonsflottan, säger Tomas Wisell på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Åtgärder som syftar till att minska antalet körda kilometer, som till exempel trängselskatt, bilpooler, sänkta hastighetsgränser och ökad fyllnadsgrad för godstransporter, beräknas sammantaget kunna sänka BC-utsläppen med cirka 30-40 procent fram till år 2030.  Åtgärder som kan minska de slitagerelaterade BC-utsläppen är svårare att formulera och uppskatta effekterna av.

Rapportförfattarna konstaterar att det fortfarande finns kunskapsluckor på området och att det behövs fler mätningar kring BC-utsläppen i tätortsmiljö för att se vilka som är de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Det är också viktigt att titta på förekomsten och betydelsen av fordon med särskilt höga utsläpp av partiklar och BC, så kallade ”high-emitters”.

Läs rapporten: ” Black carbon från vägtrafik – åtgärder för att minska exponering Pdf, 1.4 MB. ”.

För mer information kontakta: 
Tomas Wisell, tomas.wisell@ivl.se , tel. 010-788 69 17

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev