1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-12-15] Nya perspektiv på övergödning i Östersjöns kustområden
Nyhet | 2014-12-15

Nya perspektiv på övergödning i Östersjöns kustområden

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har i flera års tid studerat omsättningen av fosfor i Östersjöns kustområden och vilken ekologisk relevans detta har i form av ökad algtillväxt. Resultaten pekar på att tillförsel av fosfor från sediment till vatten är en viktig process för näringsstatusen i grunda inneslutna skärgårdsområden.

Genom att analysera hundratals sedimentkärnor från olika bottentyper med avseende på deras innehåll av olika fosforfraktioner har det varit möjligt att fastställa hur mycket olika processer längs bottnarna, exempelvis erosion och fastläggning påverkar näringsförhållandena i vattenmassan. Resultaten från sedimentstudierna, i kombination med tidsserier av vattenkemiska data har sedan förts in i en matematisk modell som med god precision har kunnat förklara fosforomsättningen i inneslutna kustområden och dess betydelse för vattenkvaliteten.

– Vi ser att i grunda kustområden med långsam vattenomsättning kan tillförseln av fosfor genom erosion av gamla leror, avsatta för tusentals år sedan, vara av stor betydelse för fosforkoncentrationen i ytvattnet, säger Magnus Karlsson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Genom laboratorieexperiment har forskarna även kunnat visa att en del av den fosfor som finns i gamla leror, efter uppvirvling till vattnet, kan bli biotillgängligt och därigenom stimulera tillväxten av växter och alger.

– Det är min förhoppning att resultaten från studien blir en tankeställare för beslutsfattare inom vattenförvaltningen. En del av de kustområden som vi i dag betraktar som kraftigt övergödda och som erhållit dålig status i det europeiska klassningssystemet för vattenförekomster är snarare att betrakta som naturligt näringsrika miljöer, som i sig spelar en viktig roll som barnkammare och skafferi för övriga delar av kustekosystemen, säger Magnus Karlsson.

Resultaten från studien presenteras i en vetenskaplig artikel i decembernumret av Fundamental and Applied Limnology (185:209-221) och kan även nås via journalens hemsida.

För mer information kontakta:
Magnus Karlsson, magnus.karlsson@ivl.se  , tel. 010-788 66 03

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev