1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-06-30] FN-möte om miljö och mänskliga rättigheter
Nyhet | 2014-06-30

FN-möte om miljö och mänskliga rättigheter

IVL:s Tina Skårman är sedan 2011 Sveriges representant i byrån för det så kallade PRTR-protokollet (Protocol on Pollutant Release and Transfer Register ) – ett protokoll under Århuskonventionen som handlar om upprättande av register över utsläpp och överföringar av föroreningar, och allmänhetens rätt allmänhetens rätt att ta del av miljöinformationen. I början av juli hålls det andra partsmötet för protokollet i holländska Maastricht.

– Det blir intensiva dagar. På dagordningen står frågor som framtida arbetsprogram, finansiering och fortsatt strategiskt arbete för protokollet. Under mötet kommer även parternas efterlevnad av protokollet att diskuteras, säger Tina Skårman.

Under dessa dagar hålls även Århuskonventionens femte partsmöte samt en gemensam högnivådel för de båda partsmötena. Inför högnivådelen har ett förslag till deklaration, Maastrichtdeklarationen, tagits fram vilken förväntas antas under mötet. Sverige skickar även deltagare från miljödepartementet, Naturvårdsverket och Uppsala universitet.

Sverige är part till Århuskonventionen – UNECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslut och rätt till överprövning i miljöfrågor – sedan 2005. Konventionen är speciell i det att den knyter samman frågor om miljö och mänskliga rättigheter. Den bygger på tre grundprinciper; allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation som finns hos myndigheter, allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser som har inverkan på miljön samt allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Konventionen har för närvarande 47 parter från Europa och Centralasien.

Sverige godkände PRTR-protokollet 2008. Syftet är att underlätta för såväl stater som allmänhet att ta del av miljöinformation genom att skapa enhetliga integrerade och landsomfattande register över utsläpp och överföringar av föroreningar. Målsättningen är att en förbättrad tillgång till information ska underlätta för allmänheten att delta i beslutsprocesser som rör miljöfrågor och därigenom bidra till att förebygga och minska utsläpp till och förorening av miljön. Protokollet trädde i kraft 2009 och har i dag 33 parter. Sveriges register över utsläpp och överföringar av föroreningar tillgängliggörs för allmänheten via databasen ”Utsläpp i Siffror”.

http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

http://www.unece.org/env/pp/aarhusmop5&prtrmopp2/main.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Tina Skårman, tina.skarman@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev