1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-04-24] Miljömålen för Östersjön måste ses över
Nyhet | 2014-04-24

Miljömålen för Östersjön måste ses över

De sammanlagda effekterna av försurning, övergödning och klimatförändringar kan leda till allvarliga konsekvenser för ekosystemen i Östersjön. Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet slår i en ny studie fast att miljömålen för Östersjön måste ses över för att åtgärderna ska träffa rätt .

Östersjön kommer sannolikt att bli varmare, mindre salt, mindre syresatt och mer försurad i framtiden. De nuvarande strategierna för att rädda Östersjön tar inte hänsyn till att ekosystemen kan förändras till följd av global uppvärmning eller försurning. Det försvårar möjligheterna att uppfylla olika åtaganden genom såväl Östersjöländernas gemensamma konventioner som nationella miljömål. Det behövs en ny strategi anpassad till en föränderlig miljö, och många kunskapsluckor måste fyllas för att kunna säkerställa att förbättringsåtgärder är effektiva nog, menar forskarna. – Undersökningar visar att klimatförändringarna kan motverka effekten av förbättringsåtgärderna. När övergödning, försurning och klimatförändringarna samverkar kan vissa effekter dämpa varandra, andra förstärka. Det är viktigt att man ser till alla effekter tillsammans, säger Sara Jutterström, marinkemist på IVL Svenska Miljöinstitutet. Studien finansieras delvis av IVL-ledda forskningsprogrammet Cleo (Climate Change and Environmental Objectives) och bygger även på resultat från två Bonus+-projekt. Till grund för studien ligger modellering av såväl övergödning, försurning och syre- och salthalter vid ett flertal klimatscenarier. En stor del av  studien om handlar om policyarbete och tillämpning. Forskarna pekar också på hur viktigt det är med långsiktiga övervakningsprogram både för att kunna följa förändringar men också för processtudier och modellutveckling. För mer information, kontakta Sara Jutterström, eller Mikael Malmaeus

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev