1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-04-24] Dags att anmäla intresse för inventering av metaller i mossa
Nyhet | 2014-04-24

Dags att anmäla intresse för inventering av metaller i mossa

Nu inleds förarbetet inför 2015 års nationella mossinventering. IVL Svenska Miljöinstitutet efterlyser anmälan om deltagande från länsstyrelser, luftvårdsförbund, kommuner och företag.

Mossa tar upp metaller från luft och nederbörd men inte från det underlag de växer på, det gör metallinnehåll i mossa till ett bra mått på nedfallet av tungmetaller. Inventeringarna ger också en god bild av trender och lokala skillnader. – Mossinventeringarna har stor betydelse för övervakningen av nedfall och de speglar också effekter av olika utsläppsbegränsandeåtgärder. Det är av intresse för såväl lokala som regionala och europeiska insatser, säger Helena Danielsson, IVL. Rikstäckande undersökningar genomförs vart femte år sedan 1975 och omfattar under senare år arsenik, bly, järn, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink. Undersökningarna ingår numera i det internationella nätverket ICP Vegetation inom Luftkonventionen (LRTAP). Sedan 2010 koordineras mossundersökningarna av IVL Svenska Miljöinstitutet. Vid den senaste undersökningen deltog 25 europeiska länder, och mossor från över 4 500 provtagningspunkter analyserades. Mossundersökningarna har tydligt kunnat påvisa förändringar i nedfall till följd av utsläppsbegränsande åtgärder och förändrad industriell aktivitet. IVL önskar snart besked om antalet punkter för provtagning och om hjälp önskas med provtagning, provberedning och/eller analys. Besked om deltagande eller intresseanmälan lämnas senast 1 september 2014. Kontakta Helena Danielsson   eller Gunilla Pihl-Karlsson, för mer information.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev