1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-08-29] Sjöfartens partikelutsläpp noga genomlyst
Nyhet | 2013-08-29

Sjöfartens partikelutsläpp noga genomlyst

Att sjöfarten ger upphov till betydande utsläpp av partiklar till atmosfären är väl känt. Hur partiklarnas fysiska och kemiska egenskaper ser ut och hur de varierar under olika förhållanden har varit desto mer okänt.

– Den här studien ger ny förståelse för hur utsläppen ser ut på mikronivå. Det har i förlängningen betydelse för hur rederierna hanterar bränsletyp och förbränningssätt och därmed sina faktiska utsläpp av partiklar, säger Jana Moldanova, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Kraven på sjöfarten att minska sina utsläpp av partiklar ökar. Färre partiklar i luften ger både miljö- och hälsovinster. Partiklarna som granskas i den här studien utgörs framförallt av organiskt kol, black carbon, svavel och oorganiska föreningar bestående av vanadin, nickel, kalcium och zink. Med rätt kunskap om utsläppen kan sjöfarten optimera förbränningen till minsta möjliga partikelutsläpp. Studien ingår i FP7-programmet Transphorm och ska publiceras i tidskriften Atmospheric Measurement Techniques. Artikeln är ett resultat av ett brett internationellt samarbete. IVL Svenska Miljöinstitutet koordinerade studien och utförde två mätkampanjer med både kontinuerliga mätningar och filterprovtagning ombord två typer av fartyg, på tre typer av motorer och tre olika slags bränslen. Kollegor vid ett antal europeiska institut stod för analyser av partikelprover med tekniker som energi-dispersiv röntgenfluorescence, termisk-optisk analys av organisk och elementär kol, optisk analys av sot, analys av oxidativ potential av partiklar, mikrofysikaliska och mikrokemiska studier med elektronmikroskopi och studier av temperaturprogrammerad oxidation.  För mer information, kontakta Jana Moldanova, jana.moldanova@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev