1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-11-28] Metallhalterna i mossa fortsätter att minska
Nyhet | 2011-11-28

Metallhalterna i mossa fortsätter att minska

För de allra flesta tungmetaller har halten i mossa minskat sedan 2005. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört på uppdrag av Naturvårds-verket. Förekomsten av de flesta metallerna följer en generell gradient med de allra lägsta halterna i fjälltrakterna och norra Sveriges inland och de högsta halterna i landets södra delar.

— Det finns dock för vissa metaller en lokal påverkan på metallkoncentrationerna i mossa, exempelvis i malmfälten i Norrbotten samt i Västerbottens och Norrbottens kustområden, säger Helena Danielsson på IVL, som har arbetat med studien.   Mossundersökningarna, som initierades i Sverige i mitten av 1970-talet och sedan dess genomförts vart femte år, ingår även i det europeiska samarbetet inom Luftkonventionen (CLRTAP). Ett viktigt syfte med det internationella arbetet är att följa upp resultatet av emissionsbegränsande åtgärder. 2010 års studie visar för Sveriges del att minskningen av metallhalterna i mossa för perioden 1990 till 2010 stämmer väl överens med genomförda utsläppsminskningar i Sverige och i övriga Europa.   En statistisk trendanalys visar att metallhalten i mossor i hela Sverige har minskat signifikant för samtliga undersökta metaller under de senaste 35 åren. IVL:s studie visar att trenden fortsätter. Sedan 1990 har motsvarande minskning inte varit lika uttalad med en statistiskt signifikant minskning endast för bly och kadmium.   —En utveckling av framtida mossundersökningar kan vara att inkludera även de sällsynta jordartsmetallerna som till exempel används i batterier, i hybrid- och elbilar, i vindkraftverk, solceller, lågenergilampor med mera. och som kan komma att bli ett växande problem framgent, säger Gunilla Pihl Karlsson på IVL, som är projektledare för studien.   Rapporten går att ladda ner  här För mer information kontakta  Gunilla Pihl Karlsson eller Helena Danielsson  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev