1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-11-14] Ozon och stora partiklar har störst betydelse för ökad dödlighet
Nyhet | 2011-11-14

Ozon och stora partiklar har störst betydelse för ökad dödlighet

Kopplingarna mellan för tidiga födslar och höjda halter av ozon är nu vetenskapligt klarlagd, berättade Bertil Forsberg, professor i Folkhälsa, Umeå universitet, vid Urbanmätnätets 25-årskonferens. Både höga ozonhalter och höga halter av grova partiklar ger dessutom ökad dödlighet bland befolkningen i stort.

Bertil Forsberg menar därför att det är dags att byta ut kvävedioxid som mått på luftkvalitet mot ozon och grova partiklar. — De senaste forskningsrönen visar, rakt motsatt vad många motorjournalister påstår, att de grova partiklarna, som bland annat kommer från vägslitage orsakat av dubbdäck, ökar dödligheten. Vi har bland annat konstaterat en ökad dödlighet på våren i Stockholm som vi kan hänföra till grova partiklar, säger Bertil Forsberg. Han menar att även så kallad "black carbon"-sot bidrar till ökad dödlighet i större utsträckning än vad PM2,5-partiklar gör. Bertil Forsberg redogjorde även för en färsk studie av graviditeter där man har kunnat säkerställa klara samband mellan ozon och graviditetskomplikationer. Dessa komplikationer tar sig olika uttryck beroende på när i graviditeten som kvinnan utsätts för förhöjda halter av föroreningar. Till exempel ökar sannolikheten med 16 procent att barnet föds för tidigt om modern har utsatts för höga ozonhalter under graviditetens tre första månader, något som antas bero på att ozonet leder till en inflammation som stör processen när moderkakan bildas. IVL samarbetar sedan länge med Bertil Forsberg i frågor som rör epidemiologi och befolkningsexponering kopplat till luftföroreningar. Han har sedan lång tid använt sig av resultat som genererats från Urbanmätnätet i sin forskning. För mer information kontakta Bertil Forsberg, Umeå universitet eller Karin Sjöberg, IVL

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev