1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-09-06] Hushållselen står nu för störst miljöpåverkan i lågenergihus
Nyhet | 2011-09-06

Hushållselen står nu för störst miljöpåverkan i lågenergihus

IVL har i ett forskningsprojekt följt projektering, byggnation och drift av det första flervåningshuset i trä som har byggts enligt passivhusteknik. En livscykelanalys av byggnadens miljöpåverkan visar att koldioxidutsläppen för uppvärmning mer än halveras, sett under 60 års livslängd, jämfört med konventionella hus.

Projektet "Framtidens trähus, energieffektiva med god innemiljö" är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds tekniska högskola och SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) samt en rad företag. Hyresbostäder i Växjö har låtit uppföra två hyreshus, Portvakten, med NCC som entreprenör och Martinson Trä som stomleverantör. Byggnaderna är dimensionerade för ett mycket lågt värmebehov genom bland annat väl isolerade väggar, tätt klimatskal samt ett effektivt värmeåtervinningssystem. IVL har analyserat en av byggnadernas miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalys, LCA, och det har visat sig att koldioxidutsläppen i det närmaste halveras, sett under 60 års livslängd, jämfört med konventionella hus vad gäller uppvärmning. För hela byggnadens miljöpåverkan, inklusive hushållsel, materialtillverkning och transporter minskar miljö-påverkan med cirka 20 procent. Störst miljöpåverkan i ett lågenergihus står numera hushållselanvändningen för.  — Just kravet på ett lågt värmebehov har gjort att man inom hela projektet har arbetat systematiskt med att kvalitetssäkra processer och säkra upp de moment som sker på fabriken och under byggskedet, säger Ivana Kildsgaard, forskare på IVL. Byggnadens täthet har testats vid två tillfällen, dels när första våningsplanet var färdigt, dels när hela byggnaden var uppförd. Proverna visade mycket goda resultat med ett tätt klimatskal, vilket är en förutsättning för att kunna uppnå en energieffektiviseringsnivå som motsvarar passivhustekniken. Energianvändningen under det första året i drift har också följts upp och visar att det tar tid innan byggnaden uppnår den tänkta energianvändningen. En enkätundersökning med de boende visar att flertalet är nöjda med inomhusklimatet. Av enkäten framgår det dock att flera hushåll vädrar varje dag även under den kalla årstiden, vilket påverkar möjligheten till att utnyttja värmeåtervinning fullt ut. Läs mer på www.framtidenstrahus.se För mer information kontakta Anna Jarnehammar  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev