1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-05-31] Konsekvenserna av Europas kväveutsläpp kartlagda
Nyhet | 2011-05-31

Konsekvenserna av Europas kväveutsläpp kartlagda

För första gången har de kostnader och konsekvenser som utsläppen av kväve har på bland annat klimatet och den biologiska mångfalden sammanställts i en 800-sidor lång rapport: European Nitrogen Assessment. Tre forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har deltagit i arbetet med rapporten.

— European Nitrogen Assessment kommer att vara en värdefull kunskapsbas för alla som är intresserade av kvävefrågans olika aspekter under lång tid framöver, säger Peringe Grennfelt, IVL, som har varit en av rapportens fem redaktörer. Bundet kväve, som är en så viktig del för jordens livsmedelsförsörjning, ger också upphov till många negativa effekter. Rapporten uppskattar att den årliga kostnaden för skador från kväveutsläpp i Europa motsvarar mellan 70 och 320 miljoner euro - mer än dubbelt så mycket som den extra avkastningen kvävebaserat konstgödsel ger jordbruket. Kväveläckage orsakar övergödning och bottendöd i hav och sjöar, och nedfall av atmosfäriskt kväve har minskat den biologiska mångfalden i två tredjedelar av Europa med minst tio procent. Kväveinnehållande partiklar till följd av luftutsläpp från jordbruk, industri och trafik är dessutom ett stort hälsoproblem. Rapporten konstaterar också att miljöpåverkan från köttproduktion inte stannar vid metanutsläpp från kor. Närmare 85 procent av Europas kväveförbrukning går till grödor i djurfoder. Eftersom europén i genomsnitt äter 70 procent mer kött- och mjölkprodukter än nödvändigt föreslår rapportförfattarna bland annat en minskning av köttintaget.   Rapporten går också igenom det internationella arbete som pågår för att begränsa kväveproblemet. Totalt har 200 experter från 21 länder och 89 organisationer bidragit till rapporten. För mer information, kontakta Peringe Grennfelt , Jana Moldanova eller Filip Moldan

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev