1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-05-03] Avgiftssystem för utsläpp av fosfor och kväve under utredning
Nyhet | 2011-05-03

Avgiftssystem för utsläpp av fosfor och kväve under utredning

Kan man ta betalt för utsläpp av kväve och fosfor? IVL Svenska Miljöinstitutet undersöker tillsammans med branschföreningen Svenskt vatten vilka effekter ett avgiftssystem för utsläpp av kväve och fosfor från kommunala reningsverk skulle få.

Projektet ska både uppskatta vilka minskade utsläpp ett avgiftssystem skulle ge vid olika avgiftsnivåer, samt vilka kostnader som skulle uppstå för branschen. Dessa kostnader ska ställas i relation till om motsvarande minskning av utsläppen skulle uppnås via strängare utsläppskrav. Principen för avgiftssystemet bygger på att reningsverken får betala beroende på hur mycket fosfor och kväve de släpper ut, och får ersättning utifrån hur mycket föroreningar de tar emot. Avgiftssystemet ska därmed gynna reningsverk med låga relativa utsläpp och leder förhoppningsvis till fler investeringar i verk där reningsgraden behöver förbättras.   I projektet kommer ansatsen till avgiftssystem att utvärderas i två avrinningsområden, Norrströms avrinningsområde - ett storstadsområde med stor befolkning och Mörrumsåns avrinningsområde - ett mindre tättbefolkat område, samt utvalda VA-verk med direktutsläpp till kusten. Resultatet kommer att presenteras av Mikael Olshammar på Svenskt Vattens årsmöte i Skövde 12 maj.   För mer information kontakta Mikael Olshammar

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev