1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-04-29] Närstudie av partiklar från sjöfart
Nyhet | 2011-04-29

Närstudie av partiklar från sjöfart

Sjöfarten står för betydande utsläpp av luftföroreningar, närmare 80 procent av alla varor som transporteras över världen går med sjöfart. Trots att sjöfarten förväntas att öka kraftigt finns mycket lite data tillgänglig över partikelutsläppen.

I ett examensarbete inom ramen för EU-projektet Transphorm har Sofi Holmin Fridell  studerat massa, mängd och storleksvariationer av partiklar i utsläppen från ett fraktfartyg på sträckan Iggesund-Lübeck. Mätningarna utfördes i april 2009 ombord fartyget TransReel. Analyserna visade att de vanligaste beståndsdelarna av partiklarna var svavel, organisk och oorganisk kol (sot), vanadin, nickel, calcium, järn och zink; resultat som stämmer väl överens med befintlig litteratur. Utsläpp av sot var också som väntat större vid en mer ofullständig förbränning. Utöver fartygsmätningarna analyserades också utsläppsplymen från skorstenen i en modellsimulering. Den visade att den svaveldioxid och kvävedioxid som släpptes ut oxiderades i luften efter 80, respektive 15 timmar. Även om internationell lagstiftning nu pressar ner utsläppen av framförallt svaveldioxid och i mindre grad kväveoxider präglas sjöfarten av svag lagstiftning i jämförelse med vägtrafik eller stationära källor. Studien pekar framförallt på ett större behov av samlade data för att kunna skapa en rättvis bild av vilken påverkan partiklar från sjöfarten har på klimat, hälsa och ekosystem. För mer information kontakta Jana Moldanova, projektledare för Transphorm

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev