1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-04-06] "Ge oss en promille av forskningspengarna"
Nyhet | 2011-04-06

"Ge oss en promille av forskningspengarna"

Det ligger 12,8 miljarder kronor till forskning outnyttjade på universitet och högskolor. Ge oss en promille av de pengarna, öronmärkta till stöd för miljöteknik, och vi kan fortsätta att ligga i miljöforskningens framkant. Så skriver Tord Svedberg, VD IVL Svenska Miljöinstitutet i en debattartikel som presenteras i det senaste numret av Ny Teknik.

En ny upptäckt, uppfinning eller idé blir en innovation först när den sprids på en marknad. För att nå hela den långa vägen fram till marknaden behövs resurser och finansiering. I dagens svenska innovationssystem råder en stor obalans vad gäller finansieringen av de olika faserna i kedjan. Eller snarare: det finns en obalans mellan tillgång och efterfrågan. Svenska universitet och högskolor hade i slutet av år 2009 12,8 miljarder kronor på konton för outnyttjade forskningsmedel och den summan har ökat med 74 procent på 11 år. Svenska industriforskningsinstitut fick under 2009 en basfinansiering på knappt 3 procent av denna summa och det finns institut som inte får någon basfinansiering alls. Det anser inte jag vara rimligt. Istället för att som idag nöja sig med att finansiera de tidiga stegen och sedan förlita sig på att en osynlig hand ska göra att forskningsresultat resulterar i innovationer behövs satsningar på kunskapsuppbyggnad, nätverksuppbyggnad och försöksverksamhet i alla faser av kedjan. IVL Svenska Miljöinstitutet utför forskning och uppdrag till nytta för svensk industri och svenskt samhälle för en hållbar framtid. Många av våra kunder finns bland de omkring 6000 svenska miljöteknikföretagen. En majoritet av dessa är små och medelstora företag, SME, med mycket begränsade egna resurser för forskning och utveckling. Industriforskningsinstitut som IVL spelar en viktig roll för mindre företags kunskapsutveckling och fungerar som en brygga mellan de små företagen och akademin. Det finns en stor politisk enighet om betydelsen av ett väl fungerande innovationssystem, av SME och av satsningar inom ett såväl globalt som nationellt prioriterat område, klimat och miljö, för en hållbar utveckling. Samtidigt sitter nästan 13 miljarder kronor outnyttjade på universiteten och högskolorna. Det är här obalansen blir som tydligast. Ett exempel: År 2009 gjordes en utlysning av stöd till så kallade Strategiska forskningsområden på totalt drygt 2,6 miljarder kronor under tre år. I utlysningen fanns ett kriterium om institutens engagemang och delaktighet i formulering och genomförande av programmen. Idag, två år senare, kan vi konstatera att vi i stort sett inte sett röken av dessa medel. Det här är inget unikt för IVL utan vi delar denna situation med övriga industriforskningsinstitut. Vad sägs om att flytta en procent av de 12,8 miljarderna till längre fram i innovationskedjan nämligen till industriforskningsinstituten samt de små och medelstora företagen? Eller varför inte föra över en promille = 12,8 miljoner till IVL, öronmärka dessa för stöd till SME inom miljöteknik och för att vi ska fortsätta att ligga i miljöforskningens framkant. Det skulle öka vår basfinansiering med samma summa eftersom vi idag har 0 (noll) kronor att tillgå. Tord Svedberg, Verkställande direktör, IVL Svenska Miljöinstitutet

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev