1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-11-12] Förhöjda halter av PFOS nära Arlanda och Landvetter
Nyhet | 2010-11-12

Förhöjda halter av PFOS nära Arlanda och Landvetter

Den första rapporten i det femåriga forskningsprojektet RE-PATH om PFOS — perfluoroktansulfonat - visar på förhöjda halter av ämnet i vattendrag och fisk nära Stockholm-Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport. Det handlar dock om nivåer där bad eller normal konsumtion av fisk inte anses skadligt för människor. Undantaget är Halmsjön vid Arlanda där det har utfärdats fiskeförbud.

I projektet har vatten, sediment och fisk har samlats in och analyserats med avseende på bland annat ämnet PFOS. De kemiska analyserna visar att PFOS som läckt ut till närmiljön från brandövningsplatser fortfarande finns kvar i sådana mängder att halter i vatten, sediment och fisk är förhöjda jämfört med bakgrundsnivåer.   Halmsjön, som avvattnar stora delar av Arlanda flygplats, har PFOS-halter som är mycket förhöjda i både ytvatten och fisk. Från sjöns utlopp via Märstaån sker en viss utspädning men de halter som uppmätts vid mynningen i Mälaren är också förhöjda jämfört med bakgrundskoncentrationer uppmätta längre söderut i Mälaren. I Lilla Issjön och Issjöbäcken, nära Landvetter, är halterna av PFOS mycket förhöjda i både ytvatten och fisk. I Västra Ingsjön sker en utspädning av halterna av PFOS. Vid vidare transport mot havet via Kungsbackaån sjunker halterna av PFOS till bakgrundshalter då ån mynnar ut i havet.  PFOS är ett mycket svårnedbrytbart och bioackumulerande ämne som finns i diverse produkter. Det tillverkas inte längre i Europa och USA, men har tidigare funnits i impregneringsmedel, hydrauliska system, brandskyddsprodukter med mera.   Undersökningarna utförs som en del i forskningsprojektet RE-PATH som syftar till att utreda och kartlägga förekomst, spridning och risker för människor och miljö samt undersöka möjliga åtgärder med avseende på PFOS vid Arlanda och Landvetter. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansieras av Swedavia och Naturvårdsverket. Det finns även en referensgrupp knuten till arbetet med representanter från bland annat Kemikalieinspektionen, Naturskyddsföreningen och Länsstyrelserna.   Ladda ner hela rapporten För mer information, kontakta Karin Norström eller Tomas Viktor,

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev