1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-04-15] Nytt projekt ska fånga läckande fosfor innan det når havet
Nyhet | 2009-04-15

Nytt projekt ska fånga läckande fosfor innan det når havet

IVL startar nu ett forskningsprojekt för att minska övergödningsproblemen i Östersjön. Projektet ska utveckla metoder för att fånga läckande fosfor från jordbruksmark i dikesdammar och filterbrunnar nära källan och innan den når större vattendrag och Östersjön. Potentiellt skulle läckaget av fosfor från jordbruksmark kunna minska med 30-40 procent. Projektet bedrivs inom ramen för IVL:s samfinansierade forskning med stöd av Stiftelsen Baltic Sea 2020.

Läckaget av näringsämnen från jordbruksmark är stort och drabbar Östersjön hårt med övergödning och bottendöd som följd. Ett sätt att minska problemet är att anlägga skyddszoner eller våtmarker vilket dock tar relativt stora ytor odlingsmark i anspråk. Hittills har dessa metoder inte heller gett tillfredsställande resultat.

Ytterligare en aspekt i sammanhanget är att den ändliga resursen fosfor inte går att återvinna när den väl i löst form nått Östersjön. Lovande laboratorieförsök har tidigare genomförts för att undersöka om det är möjligt att fånga upp löst fosfor i filter av typ lecakulor. Nu ska tekniken testas i fältförsök där den kombineras med dikesdammar som fångar upp olöst – partikulärt – fosfor.

– Vi tycker det är mycket intressant med ett projekt som har potential att snabbt minska näringsläckaget från jordbruket. Jordbruket står för en stor del av fosforläckaget från land till Östersjön, och det är av yttersta vikt att komma till bukt med det här problemet, säger Björn Carlson, grundare av Baltic Sea 2020 som delfinansierar projektet.

I projektets första fas ska IVL undersöka vilka filtermaterial som fungerar bäst för fosforreduktion under de vanligaste mark- och gödslingsförhållandena, liksom hur vattengenomströmningen ska regleras och hur stor fastläggningspotentialen är i dikesdammarna.

– Tidigare försök ser mycket lovande ut och de tyder på att vi skulle kunna minska fosforläckaget från jordbruksmarken med cirka 30-40 procent. Nu vill vi klarlägga den verkliga reduktionspotentialen och hur kostnadseffektiv tekniken är, säger Sam Ekstrand, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ytterligare aktiviteter under första fasen blir att kartlägga den storskaliga tillämpbarheten i övriga Östersjöländer, framför allt Polen och Ryssland, och den sammantagna möjliga reduktionen av fosforutsläpp till Östersjön. Vidare ska avsättningsmöjligheterna för filtermaterialet undersökas och kunskapsspridning påbörjas om resultat och möjliga tillämpningar i Östersjöländerna genom seminarier för myndigheter och andra intressenter.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev