1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-03-16] Skärgårdens bottnar tillfrisknar
Nyhet | 2009-03-16

Skärgårdens bottnar tillfrisknar

Under hösten och vintern har IVL-forskare undersökt bottnarna i Stockholms skärgård. Resultatet är glädjande och visar en påtaglig förbättring av syrgasförhållandena längs bottnarna i inner- och mellanskärgårdarna.

Undersökningarna har gjorts tillsammans med Stockholms universitet och Uppsala universitet på uppdrag av Naturvårdsverket. Forskarna har besökt ett 20-tal områden i Stockholms skärgård och på varje plats har ett flertal sedimentkärnor samlats in och analyserats.

– Våra resultat indikerar att syrgasförhållandena har förbättrats under det senaste decenniet längs bottnarna i inner- och mellanskärgårdarna, säger Mikael Malmaeus som gjort undersökningarna tillsammans med forskarkollegan på IVL, Magnus Karlsson och dessutom jämfört sina färska resultat med resultaten från bottenundersökningar som gjordes på 1990-talet.

De kunde konstatera att ytsedimenten idag är syresatta och att man kan se tecken på aktivitet från bottendjur i flertalet av de undersökta fjärdarna, vilket är en stor skillnad jämfört med de tidigare förhållandena då både yt- och djupsediment var syrefria. Sedimenten var på den tiden dessutom laminerade, vilket tyder på att det saknades bottendjur som blandar om. Forskarna har dessutom uppskattat förrådet av mobil fosfor och fosforläckaget från sedimenten på ett antal lokaler.

– Alla undersökta sediment verkar vara nettosänkor för fosfor. Detta utesluter dock inte att sedimenten tidvis läcker fosfor och fortsätter att bidra till övergödningen av skärgården. Men vi ser tecken på en positiv utveckling även här, säger Mikael Malmaeus.

Han menar att den viktigaste faktorn bakom den observerade förbättringen tycks vara att historiskt deponerat material längs bottnarna, från perioden innan modern reningsteknik infördes, nu äntligen börjat försvinna ur systemet genom nedbrytning och begravning.

För mer information, kontakta:
Mikael Malmaeus, mikael.malmaeus@ivl.se, tel. 010-788 65 80

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev