1. Startsida
  2. Press
  3. [2007-03-19] Luftvårds- och klimatfrågorna behöver gemensamma lösningar
Nyhet | 2007-03-19

Luftvårds- och klimatfrågorna behöver gemensamma lösningar

Luftvårds- och klimatpolitiska åtgärder måste behandlas tillsammans. Det är en av slutsatsema som drogs vid den workshop med forskare och beslutsfattare från Europa, Nordamerika och Asien som IVL ordnade i Göteborg 12-14 mars.

- Vi har idag modeller som gör det möjligt att samtidigt analysera och prioritera åtgärder i Europa ur både ett klimat- och luftvårdsperspektiv, säger Peringe Grennfelt, forskningsdirektör vid IVL Svenska Miljöinstitutet och ansvarig för mötet. Man kan nå betydande vinster genom att samordna åtgärderna, vilket gör många åtgärder ännu mer attraktiva ur ett kostnadsnyttoperspektiv. Kombinerade åtgärder arbetas för närvarande in i underlagen för revideringen av EU:s så kallade takdirektiv för luftföroreningar. Även andra aktörer arbetar idag med samordning av klimat- och luftvårdsåtgärder, bl a Kalifornien, vars resultat presenterades vid mötet. Workshopen tog även upp klimat- och luftvårdsfrågorna i ett vidare sammanhang. Många av källorna är gemensamma. Förbränning av fossila bränslen medför utsläpp av både klimatgaser och luftföroreningar. Det innebär att åtgärder som minskar användning och utsläpp av koldioxid oftast också betyder att utsläppen av luftföroreningar minskar. Partiklar från förbränning är ett problem ur hälsosynpunkt och de är också betydelsefulla ur ett klimatperspektiv. Marknära ozon är ett annat problem som har betydelse både som luftförorening och som klimatgas. Workshopen presenterade flera förslag för att förbättra det internationella samarbetet inom både luftvårds- och klimatområdet. Förslagen avsåg såväl vetenskapliga underlag som hur det internationella åtgärdsarbetet ska samordnas. Bland övriga frågor som avhandlades vid workshopen kan nämnas:    Luftföroreningarna från sjöfart och flyg, där de samlade emissionerna av kväveoxider är på väg att överstiga dem som kommer från landsvägstransporter. Samtidigt konstaterades att det är stora svårigheter att nå internationella överenskommelser inom området och man rekommenderade de deltagande länderna att söka alternativa vägar att nå fram till begränsningar av dessa utsläpp.   Kväve. Genom jordbruk och förbränning binds mer än 100 miljoner ton kväve. Inom jordbruket är kvävegödning en förutsättning för att kunna försörja jordens växande befolkning. Samtidigt ger den omfattande användningen av fixerat kväve upphov till en kaskad av effekter från lokal till global skala. Eftersom det inte finns något internationellt organ som tar ett samlat politiskt grepp om kvävefrågan rekommenderade man att Konventionen för långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP) tills vidare ska samordna insatserna inom området. Läs mer på webbplatsen http://asta.ivl.se För mer information kontakta: Peringe Grennfelt; IVL

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev