1. Startsida
  2. Press
  3. [2007-03-07] Stora exportmöjligheter för svensk miljöteknik i öst
Nyhet | 2007-03-07

Stora exportmöjligheter för svensk miljöteknik i öst

Det finns en stor potential för export av svensk miljöteknik och miljökunnande till länderna runt Östersjön. Det konstateras i en nyligen publicerad omvärldsanalys som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet. I studien har IVL undersökt hur efterfrågan på miljöteknik ser ut i Estland, Lettland, Litauen, nordvästra Ryssland och Polen och därmed vilken potential det finns för svenska miljöteknikleverantörer. I rapporten beskrivs även erfarenheter från svenska och danska företag som lyckats med export av miljöteknik till dessa marknader.

Syftet med studien, "Potential för svensk miljöteknik", har varit att öka kunskapen om dessa marknader hos svenska små- och medelstora företag. De studerade efterfrågeområdena har varit:   Vatten   Luft   Avfall   Energieffektivisering ("cleaner production", miljöanpassat byggande och energiåtervinning)   Förnybar energi (bioenergi, vind och sol) Målsättningen har varit att analysera efterfrågan inte bara i form av miljöteknikområden utan också utifrån ländernas behov av varor, tjänster och system. De slutsatser som kan dras är att det i någon mån finns en "miljömarknad" i alla de studerade länderna och att EU-utvidgningen har haft, och har, betydelse för framväxten av denna marknad (om än i mindre utsträckning för Ryssland). Generellt förefaller vatten- och avfallshantering vara de områden där utvecklingen av marknaderna kommit längst i fråga om både utbud och efterfrågan. I allmänhet har åtgärder genomförts i större städer, men det återstår att genomföra insatser i mindre städer och på landsbygden. Likaså finns behov av mer småskaliga lösningar. För att ge konkreta råd till små svenska företag som vill satsa på dessa marknader har ett antal svenska och danska småföretag som lyckats på dessa marknader intervjuats om sina erfarenheter. Tre erfarenheter som speciellt bör framhållas och som i rapporten diskuteras djupare är:    Tid    Politik    Lokal partner Tid framhålls av svenska företag i samtliga länder som en betydande faktor. Exportsatsningar tar alltid tid, men när det gäller dessa marknader pekas speciellt byråkratin ut som något som fördröjer processen. För små företag med mindre resurser blir tid en ännu mer central parameter än för stora företag. Den lokala politikens inverkan på exportmöjligheter är också något som lyfts fram av framförallt svenska företag men även av danska företag. Det är viktigt att skapa insikt om hur politiserat det lokala näringslivet är på dessa marknader och att möjligheterna till affärer till stor del beror på hur god kontakt man som utländskt företag lyckas etablera med lokala politiker. Miljömarknaden är dessutom ovanligt nära kopplad till politik på grund av till exempel miljölagstiftning och EU-finansiering. Som den tredje viktiga faktorn framhålls en lokal partner. Om denna partner är en lokalanställd hos företaget, en distributör eller agent eller ett annat företag varierar mellan företagen, men betydelsen av en lokal partner genom hela affärsprocessen framhålls starkt. Dessa tre faktorer hänger tätt samman och hänsyn bör tas till samtliga vid satsningar på exportstöd. Rapporten behandlar även möjligheter till EU-finansiering och ett antal övriga finansieringsmöjligheter för mindre företag i miljöbranschen. Även metoder för att kartlägga behov av miljöanpassade varor, tjänster och system behandlas. För mer information kontakta: Östen Ekengren, IVL

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev