1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-11-22] Ta inte bort städernas möjligheter att minska biltrafiken
Debatt | 2023-11-22

Ta inte bort städernas möjligheter att minska biltrafiken

Den försvagning av Sveriges transportpolitik som skett sedan regeringsskiftet i fjol gör att inte ens ambitiösa städer klarar sina klimatmål. Hittills har regeringen tagit bort styrmedel efter styrmedel. Från ett transportslagsneutralt reseavdrag, reduktionsplikt, bonus för elbilar och beskattning av drivmedel till att nu senast i budgeten avveckla stadsmiljöavtalen: stöd till kommuners och regioners satsningar på hållbara trafikmiljöer i städerna.

Det behövs både morot och piska för att minska bilberoendet, skriver IVL:s transport- och mobilitetsexperter Anders Roth och Tobias Gustavsson Binder tillsammans med Müge Apaydin-Jönsson, sakkunnig på Världsnaturfonden WWF, i en debattartikel i Sydsvenskan.

Debattartikeln publicerades den 22 november 2023, läs den här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller nedan.

Att stadsmiljöavtal är viktiga vittnar inte bara städer som fått stödet om, som Helsingborg och Lund. Det konstateras också i en utvärdering av det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik, K2.

Istället för att avvecklas behöver stadsmiljöavtalen utvecklas med inspiration från Norge enligt förslag från bland annat den statliga Klimaträttsutredningen. I Norge används bompeng (trängselskatt) för att dämpa biltrafiken och finansiera satsningar på kollektivtrafik och cykel. Den norska statens satsning på kollektivtrafik och cykel är fem gånger större än vad den är i Sverige.

I Sverige skulle skärpt reglering av bilparkering fungera i medelstora städer och trängselskatt i större städer. Sveriges mål för biltrafiken behöver skärpas enligt norsk modell för att tydliggöra att alla tre parter: kommunerna, regionerna och staten, genom Trafikverket har ett gemensamt ansvar för att biltrafiken inte ökar.

Ungefär en tredjedel av alla körda bilkilometer i Sverige sker i städer – trots att där för det mesta finns bra, tillgängliga alternativ. Städerna har en nyckelroll i arbetet med att minska bilberoendet.

Det är städer som kan prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik, som kan införa hastighetssänkningar och minska antalet parkeringsplatser.

Världsnaturfonden WWF har genom sin internationella stadsutmaning One Planet City Challenge konstaterat att de flesta svenska städer har svårt att få ner klimatutsläppen från transportsektorn. Därför har WWF och IVL Svenska Miljöinstitutet i år samlat Malmö, Helsingborg och nio andra kommuner som vill höja sina klimatambitioner inom trafikområdet. Fokus ligger på att undersöka förutsättningarna för att införa ett mobilitetspaket med förebild från staden Gent.

Idag publicerar WWF en ny rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där IVL visar att Gent, Leuven och Bryssel, som alla ligger i Belgien, har minskat biltrafiken markant, samtidigt som utrymmet för gator har omfördelats till stadsliv och förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik har förbättrats. Centralt har varit att göra bilanvändandet mindre attraktivt. Gent har genomfört ett zonsystem som förhindrar genomfartstrafik med bil, i kombination med högre parkeringsavgifter samt sänkta hastighetsgränser.

De belgiska städernas erfarenheter bekräftar de slutsatser som en vetenskaplig studie Reducing car dependence in the heart of Europe: lessons from Germany, Austria and Switzerland av Ralph Buehler med flera kommit fram till: att det behövs både morot och piska – trafik- och stadsplaneringsåtgärder – för att minska bilberoendet.

Möjligheterna att införa Gentpaket i svenska kommuner skiftar, bland annat beroende på storlek och vilka förutsättningar som finns för att gå, cykla och åka kollektivt. Men hos städerna finns genomgående ett önskat behov av mer kunskap, goda exempel som i Gent eller från andra europeiska städer samt mer investeringar i till exempel kollektivtrafik. Många kommuner lyfter också fram att denna typ av åtgärder behöver ha stöd hos såväl invånare som näringsliv.

Varken Sveriges eller EU:s klimatmål för trafik till år 2030 kan nås med nuvarande politik. Sverige klimatmål behöver kombineras med större fokus på åtgärder som minskar trafiken.

Regeringen måste sluta försvaga klimatpolitiken och istället växla upp. Ett första steg kan vara att återställa stadsmiljöavtalen enligt norsk modell. Det skulle även ge ökad trovärdighet till statsministerns uttalande i somras om att trafiken i större städer ska minska.

Ta inte bort städernas möjligheter att minska biltrafiken!

Müge Apaydin-Jönsson, sakkunnig i klimat, hållbar energi och stadsutveckling, WWF
Anders Roth, mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet
Tobias Gustavsson Binder, mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet

Prenumerera på våra nyhetsbrev