1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-12-03] Ändra lagen så att nybyggen ger mobilitet istället för p-platser
Debatt | 2020-12-03
Parkerade bilar

Ändra lagen så att nybyggen ger mobilitet istället för p-platser

I dag ska städer planeras transporteffektivt och gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras. Det gör att aktörer på många håll behöver effektivisera hur parkeringsytor används. Även om mycket kan göras inom ramen för dagens lagstiftning, behöver plan- och bygglagen ändras, skriver författarna till en ny rapport Åsa Romson, Maria Ivansson och Fredrik Holm.

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle den 3 december 2020, läs den här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller nedan.

I många svenska kommuner vill man bygga mer bilsnålt i tätorter, både av miljöskäl och för att sänka kostnaderna för nya bostäder. Ett viktigt verktyg är att minska antalet parkeringsplatser och i stället erbjuda ”mobilitetstjänster” – bra kollektivtrafik, fler cykelparkeringar, bilpool, lån av transportcyklar och mottagning för hemleveranser av varor.

En fråga som har debatterats mycket är om dagens lagstiftning är ett hinder för detta. Därför startade forskningsprojektet ”Kompark” som vill öka kunskapen hos kommuner och privata aktörer kring möjligheter, effekter och genomförbarhet av befintliga och nya parkeringsstyrmedel. Som del i projektet har vi analyserat om och hur lagstiftningen hindrar kommuner att i den fysiska planeringen styra så att det blir färre nya parkeringsplatser.

Slutsatsen är att reglerna bygger på ett stadsbyggnadsideal från mitten av förra seklet där alla, även i flerfamiljshus, förutsattes vilja ha egen bil. Det var då viktigt att varje nybyggnadsprojekt bidrog till att det anlades tillräckligt med p-platser.

I dag är läget ett annat. Nu ska städerna planeras transporteffektivt och gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras. Det gör att aktörer på många håll behöver effektivisera hur parkeringsytor används. Även om mycket kan göras inom ramen för dagens lagstiftning, visar studien att plan- och bygglagen behöver ändras för att ge bättre stöd till kommunernas klimatarbete.

Vi föreslår bland annat:

  • Skriv in i lagen att en god fysisk planering ska leda till energieffektiv användning av transportsystemet.
  • Lagparagrafen som i dag styr kravet på parkering vid nybyggnation bör ändras så att det blir mobilitet i bredare bemärkelse som bebyggelsen anpassas för. Då gynnas bilsnåla lösningar.
  • Öppna lagen så att kommuner kan lösa parkering och mobilitet områdesvis i stället för fastighetsvis. De parkeringar som redan finns ska kunna användas bättre i stället för att bygga nya.

Förutom ändringar i plan- och bygglagen ser vi också tydliga behov av att ändra avgiftslagen från 1957, som i dag gör det omöjligt att sätta rätt pris på parkering på såväl gata som tomt. I regel leder denna föråldrade lag till att parkeringsplatser subventioneras kraftigt – om inte med skattemedel så via hyresavin.

Regeringen gav i februari uppdrag till en utredare att se över delar av plan- och bygglagen, bland annat om kommuner ska kunna avstå att kräva nya parkeringar vid nybyggnation. Vi ger nu både utredaren och regeringen stöd i att lägga fram konkreta förslag som ändrar lagen.

Åsa Romson, miljöjurist IVL Svenska Miljöinstitutet
Maria Ivansson, verksamhetsledare Klimatkommunerna
Fredrik Holm, konsult

Prenumerera på våra nyhetsbrev