1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-07-04] Livscykelanalyser går visst att lita på
Debatt | 2019-07-04
Person som håller i sladdar till att ladda en elbil

Livscykelanalyser går visst att lita på

Ingen debatt om utsläpp från elbilar behöver haverera eller spåra ur. Lägg uppgiften att utföra livscykelanalyser i rätt händer och skippa analyser som inte följer de gemensamma reglerna, skriver Sven-Olof Ryding på IVL Svenska Miljöinstitutet i en debattartikel i Ny Teknik.

Debattartikeln publicerades den 4 juli 2019, läs den här Livscykelanalyser går visst att lita på Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller nedan.

Fokuseringen på klimatfrågor i den allmänna debatten har lett till ett ökat arbete med livscykelanalyser, LCA, inom näringslivet. Det har också blivit allt vanligare att företag kommunicerar om sina produkters klimatavtryck direkt till konsumenter i marknadsföringssyfte.

LCA är ett mycket användbart verktyg för att förbättra produkters klimatprestanda men när det används i jämförande syfte finns krav som marknadens aktörer måste hålla sig till, och som ger transparent och jämförbar information, annars finns en uppenbar risk att tilltron till LCA undergrävs.

LCA fick ett oförtjänt dåligt rykte när metodiken lanserades i forskningsvärlden för drygt 25 år sedan, då många framhöll att man kunde visa vad som helst med en LCA. Självklart leder studier till skilda resultat om man genomför underlagsberäkningarna på olika sätt. Detta ledde omedelbart till stor internationell aktivitet med standardisering och sedan länge finns både en allmänt accepterad beräkningsmetod för LCA, regler för hur man ska bedöma och tolka LCA-information, liksom vad som måste vara uppfyllt för att resultat från olika LCA-studier ska kunna jämföras. På så sätt finns nu en tilltro till LCA.

Naturligtvis kvarstår alltid risken att LCA i fel händer ger svårbegripliga slutsatser som ifrågasätts och leder till att resultaten kanske aldrig kommer till praktisk användning. Vad som då gäller är att se till att LCA hamnar i rätt händer – hos personer som har grundläggande kunskaper och, framförallt, håller sig löpande informerade om internationell utveckling inom området.

Om resultat från olika LCA-studier ska jämföras uppstår flera frågeställningar som måste klargöras först. Grundläggande är att syfte och omfattning av de LCA-studier som ska jämföras är desamma, samt att de är tydligt definierade och förenliga med tillämpningen av resultaten. Men den allra viktigaste förutsättningen är att beräkningarna har genomförts på ett likartat sätt, annars kan inga jämförelser göras.

Sådana beräkningsregler finns internationellt fastställda för ett stort antal produkter, så kallade PCR (Product Category Rules). IVL har i en nyligen publicerad rapport Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster. beskrivit de regler som gäller för att kunna jämföra resultaten från olika LCA-studier.

Vill man till exempel ha information om en elbils klimatutsläpp för att kunna jämföra olika bilmodeller är det lönlöst att utgå från ett stort antal LCA-studier om dessa inte har genomförts på samma sätt. Istället bör en sådan utvärdering inledas med att klarlägga om det finns LCA-studier som är genomförda på ett sådant sätt att de går att jämföra. Om så är fallet kan man gå vidare och studera dessa mer i detalj för att kunna identifiera om det finns bilmodeller som är bättre i utsläppshänseende än andra.

Resultat från LCA-studier kommer att bli centrala i EU-kommissionens pågående arbete med att etablera en EU-gemensam LCA-metod för att beräkna produkters miljöavtryck kallat PEF – Product Environmental Footprint.

EU-kommissionens ambition är att PEF ska kunna användas som underlag för produktrelaterade policys och lagstiftning inom ramen för 2020-visionen om en gemensam marknad för gröna produkter. Det kan då komma obligatoriska krav framöver att företag i vissa avseenden måste använda och redovisa resultat baserat på PEF:s beräkningsregler för att tillhandahålla sina produkter på en gemensam inre EU-marknad. Enligt obekräftade källor inbjöds bilindustrin till att medverka i de första pilotstudierna för att utarbeta beräkningsregler (PEFCR) för personbilar, men tackade nej. Om EU-kommissionen senast 2023 har beslutat om en gemensam metod med en rapporteringsfunktion som ett resultat av de nyligen beslutade utsläppsreglerna för personbilar finns all anledning att branschen deltar i det fortsatta arbetet.

Erfarenheter hittills pekar tydligt på fördelar med att branschen medverkar i arbetet för att på så vis påverka och göra beräkningsreglerna relevanta med sin expertkunskap.

Ingen debatt om utsläpp från elbilar behöver haverera och det är inte lönlöst att hämta information från LCA-studier. Det går att finna entydiga svar och att jämföra olika produkters miljöprestanda.

Sven-Olof Ryding, senior rådgivare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Prenumerera på våra nyhetsbrev