1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-05-06] Nedstängningen ett tillfälle att skapa hållbar mobilitet
Analys och kommentarer | 2020-05-06
Anders Roth

Nedstängningen ett tillfälle att skapa hållbar mobilitet

I spåren av Covid-19 genomförs nu många åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna för näringslivet. Flera svenska städer har till exempel infört fri parkering för att underlätta för bilburna kunder att ta sig till affärer och restauranger i centrala lägen. Tittar vi utanför Sveriges gränser verkar en del städer ha valt en annan strategi, det skriver Anders Roth, expert hållbar mobilitet.

Det är lätt att känna sympati för åtgärder med avsikt att hjälpa till i denna kris, men det är inte säkert att borttagna parkeringsavgifter är rätt väg att gå. Dels är det väl känt att de mest attraktiva parkeringsplatserna vid gratis parkering ofta används av de anställda i affärer och på restauranger i stället för av kunderna. En effekt kan också bli att bilar flyttar från parkeringshus till att istället ta plats på gatorna. Dessutom riskerar vi att befästa ett bilberoende när städer både ur attraktivitets- och klimatsynpunkt behöver minska biltrafiken till förmån för stadsliv, gång och cykel.

Milano och Berlin gör om bilväg till cykelväg

Tittar vi utanför Sveriges gränser verkar en del städer ha valt en annan strategi. Enligt brittiska dagstidningen The Guardian ska Milano omfördela stadens gatuutrymme i stor skala. Redan nu till sommaren ska 35 kilometer bilkörfält göras om till utrymme för gående och cyklister. Detta sedan biltrafiken har minskat med mellan 35 – 75 procent till följd av nedstängningen. Även i Berlin har man liknande planer. I Göteborg har man valt en medelväg. Där sänks parkeringsavgifterna i centrum samtidigt som nya cykelbanor och gångstråk skapas på bilgator. Även lånecykelsystemet kommer rabatteras.

Historiskt tillfälle att premiera gång och cykel

En skillnad i jämförelsen mellan svenska städer och städer utomlands är att nedstängningarna i andra länder är kraftigare, vilket lett till större trafikminskningar och därmed större möjligheter att utnyttja tomma vägbanor. Den svenska Coronastrategin ger oss därför inte riktigt samma omställningsmöjligheter. Trots detta är det ändå ett historiskt tillfälle som skulle behöva utnyttjas till att premiera gång och cykel, och inte bara bil.

En start är att städer i första hand ger mer plats för gående och cyklister. Som steg två kan man fundera på sänkta parkeringsavgifter för samhällsviktiga arbetsplatser under en begränsad tid, där avgiftssänkningen upphör utan ett aktivt politiskt beslut. Men det är inte bara städer som kan gynna cykeln. Även arbetsgivare har nu en bra möjlighet att på olika sätt premiera sina anställda att cykla till och från arbetet, i synnerhet sedan allt fler dessutom undviker kollektivtrafiken. Det kommer en tid när hjulen börjar rulla igen och de behöver rulla hållbart.

Kontakt: Anders Roth

Prenumerera på våra nyhetsbrev