1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-09-04] Vår forskning följer behoven i vår omvärld
Analys och kommentarer | 2019-09-04
John Munthe

Vår forskning följer behoven i vår omvärld

IVL:s forskningsverksamhet är bred och berör i stort sett alla samhällssektorer. Det är en styrka i sig, men det ställer också höga krav på att vi utvecklar och anpassar vår kompetens på många områden samtidigt, speciellt inom digitalisering. Det skriver IVL:s forskningschef John Munthe i denna krönika.

Inriktningen på vår forskning följer trender och behov i vår omvärld. Överst på listan hamnar just nu inte oväntat klimatförändringen och behov av analyser och utvärderingar, men framför allt åtgärder. Det är ju välkänt att förändringshastigheten mot ett klimatneutralt samhälle är för långsam.

Vi behöver arbeta för både nya tekniska lösningar och för att införa de lösningar som redan finns, i Sverige och kanske i ännu högre grad internationellt. Klimatförändringen är redan igång och därför behöver vi även arbeta med konsekvensanalyser och klimatanpassning. Andra prioriterade områden för oss är den cirkulära ekonomin och en hållbar kemikalieanvändning – välbekanta frågor där det krävs att vi går från ord till handling för att uppnå resultat.

Vi tror också att 2019 kommer att bli starten på stora nationella och internationella satsningar på en hållbar blå ekonomi. Grunden för en hållbar blå ekonomi är kunskap om havens ekosystem och hur de påverkas av människans aktiviteter. Detta tillsammans med innovationer och entreprenörskap är också basen för vårt samarbete inom Kristineberg Marine Research and Innovation Centre – en verksamhet som kommer att stärkas under 2019.

Satsning på digitalisering

Liksom i alla andra delar av samhället satsar vi också stort på digitalisering. I grunden ser vi en stor nytta av digitalisering genom till exempel bättre tillgänglighet och användning av miljödata för beslutsunderlag, men vi märker också att digitaliseringen kräver ständig systemutveckling för hantering och bearbetning. Med den kraft som digitaliseringen har i vårt samhälle idag måste vi också ställa oss frågan om vilka konsekvenserna blir, för oss människor, vårt beteende och naturligtvis för vår miljö.

Under de senaste åren har vi arbetat med de globala hållbarhetsmålen som grund för utvärdering av projekt och verksamhet. Genom att använda hållbarhetsmålen som ramverk för utvärdering minskar risken för forskning som genomförs i stuprör utan kontakt med andra frågor i omvärlden. En viktig del är också att uppmärksamma, erkänna och beskriva eventuella målkonflikter och arbeta för att göra relevanta avvägningar.

Behovet av forskning och utveckling för hållbarhet återspeglas också i att det satsas stora pengar både nationellt och inom EU. Även näringslivet går in med stora resurser för att ställa om till en hållbar verksamhet, inte minst på klimatområdet. För att möjliggöra ett förändrings- och omställningsarbete krävs dock mer än satsningar på forskning under några år. Det tar även tid och resurser att omsätta forskningsresultat till verklighet och säkerställa att den nya kunskapen implementeras.

Forskning måste följas av implementering

Satsningar på både forskning och implementering kan i förlängningen gynna Sverige som exportnation av hållbara lösningar, produkter och tjänster. Behoven är enorma på en global marknad. Men det finns även hot för en relativt liten forskningsaktör som IVL.

Akademin fortsätter att utvecklas mot alltmer tillämpad forskning som svar på samhällets krav att de ska bidra till samhällsutvecklingen. Det skapar en ökad konkurrens om anslagen – vilket är helt i sin ordning – men det ställer än högre krav på instituten. En brist på förståelse för institutens finansieringsmodell och behov av kostnadstäckning – som är annorlunda än akademins – kan skapa en snedvridning av konkurrensen.

På EU:s spelplan konkurrerar vi inte sällan med institut som i grunden har en helt annan nivå av statligt stöd och finansiella resurser. Ökad konkurrens till trots, genom att upprätthålla och utveckla vår bredd och fördjupa samarbetet med näringsliv, myndigheter och andra forskningsutövare har IVL:s forskning mycket goda möjligheter att fortsätta utvecklas i positiv riktning och växa under de kommande åren.

Viktigt är också vårt unika samarbete med både myndigheter och näringsliv och vår samfinansierade forskning – ett framgångsrikt koncept som har lett till konstruktiv dialog, ny kunskap och lösningar på många miljöutmaningar under de senaste drygt 50 åren.

Kontakt: John Munthe

Prenumerera på våra nyhetsbrev