1. Startsida
  2. KomPark Enkät om nya styrmedel för parkering.
parked cars

KomParks enkät om nya styrmedel för parkering

Denna enkät ingår som underlagsdata till en del av projektet Kompark (Kommunala parkeringsstyrmedel för energieffektiva städer) finansierat av Energimyndigheten: Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, med deltagande av Klimatkommunerna och Chalmers. Inom projektet ska vi analysera och utveckla befintliga och nya parkeringsstyrmedel, vi vill öka kunskapen om möjligheter, effekter och genomförbarhet. Som ett delprojekt ska vi utreda om och i så fall hur ett styrmedel som utomlands kallas ”Parking Levy” (fritt översatt ”parkeringsskatt”) skulle vara ett alternativ för svenska städer.

En parkeringsskatt är i dessa fall en avgift som tas ut av den som tillhandahåller parkeringar, såsom arbetsgivare, parkeringsbolag eller fastighetsägare. Dvs även parkeringsplatser där kommunen idag inte har rådighet. Konceptet förutsätter att alla intäkter går till att förbättra annan mobilitet, såsom lokala transporter. Den kan till exempel ses som ett enklare alternativ till modellen med trängselavgift, så som gjorts i Göteborg och Stockholm. I vissa fall har man undantagit korttidsparkeringar, då man velat fokusera på arbetspendling, men inte belasta bilister med kortare ärenden till staden. Normal omfattas inte boendeparkering.

Denna enkät syftar till att få en bild av om parkeringsskatt skulle kunna vara effektivt och acceptabelt även under svenska förhållanden och hur förutsättningarna skulle se ut och uppfattas på olika orter från större till mindre städer. Målgruppen är både kommuner och privata aktörer.

Vi är samtidigt medvetna om att redan benämningen ”parkeringsskatt” kan vara opedagogisk och ger spontant ett hinder för bred acceptans, så en annan benämning och en aktiv medborgardialog är troligen också en förutsättning.

I ett antal städer i världen har man infört parkeringsskatter i syfte att minska biltrafiken i städer. Målet har varit att minska trängsel och luftföroreningar och att frigöra ytor från parkering och vägar till annan användning. Det är i dagsläget tre städer i Australien och en i Storbritannien (Nottingham), som har längre erfarenheter av detta. I Nottingham har man fokuserat på arbetsplatser och skatten tas ut av de arbetsgivare som tillhandahåller parkering till sina anställda. I Australien har skatt tagits ut av alla som tillhandahåller offentliga parkeringar. Kostnaden har sedan i lite olika grad tagits ut av bilisterna som använder platserna.

Erfarenheterna är lite blandade, men rätt utformat och under rätt förutsättningar kan åtgärden bidra till förbättringar. En mer detaljerad bild av effekterna finns i den litteraturgenomgång vi gjort inom projektet (Rapport C571), vilken kan laddas ner via IVLs hemsida www.ivl.se/publikationer.

Idag finns inte de juridiska förutsättningarna på plats för att införa en parkeringsskatt i Sverige på samma sätt som gjorts i Storbritannien och Australien, men som en del i projektet Kompark kommer vi att undersöka vad som skulle behöva göras för att det skulle bli möjligt. När ni svarar på frågorna i enkäten vill vi därför att ni har som utgångspunkt att det vore möjligt även från den aspekten att ta ut parkeringsskatt eller genomföra andra föreslagna åtgärder. Vi vill också att era svar representerar era egna tankar och reflektioner utifrån er yrkeserfarenhet, snarare än att ni redovisar offentliga policy- eller styr-dokument, partiprogram etc.

Enkätens utformning bygger till största delen på en enkät till kommuner i Storbritannien 2019. Resultatet av det arbetet finns rapporterat i en vetenskaplig artikel: Burchell J., Ison S., Enoch M. Budd L., (2019) Implementation of the workplace parking levy as a transport policy instrument, Journal of Transport Geography 80, 102543, https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.102543 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och andra kommentarer kan ställas till Henrik Kloo, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tack för din medverkan.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-10-22

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen