1. Startsida
 2. Om oss
 3. Forskning och utveckling
 4. Forskningens samhällsnytta
Medarbetare på IVL håller lådor målade med de globala målen

Forskningens samhällsnytta

Forskning inom hållbarhetsfrågor driver på en positiv samhällsförändring. Vi på IVL gör vetenskap till verklighet och inkluderar de globala målen i all vår verksamhet.

Hur IVL arbetar med FN:s globala hållbarhetsmål

Agenda 2030 och FN:s globala mål är världens gemensamma hållbara agenda. IVL arbetar lokalt, nationellt och internationellt med att bidra till en hållbar utveckling. Vår utgångspunkt är att forskning och kunskapsspridning är nyckeln till att lösa de miljö- och hållbarhetsproblem vi står inför.

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell plan för hållbar utveckling. I agendan ingår 17 globala mål uppdelade på 169 delmål som ska uppnås till år 2030. Agenda 2030 och de globala målen är den mest ambitiösa internationella överenskommelse för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om. Begreppet hållbar utveckling innefattar de tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig.

Hållbar forskning och innovation

För att världen ska lyckas uppnå de 17 målen krävs det forskning, kunskap och innovation. Vi måste hitta nya lösningar lokalt, nationellt och globalt. Lösningarna kräver samarbeten mellan olika aktörer, såväl nationellt som internationellt. Sverige ligger långt framme inom hållbarhetsarbete och har möjlighet att ta en global ledarroll när det kommer till forskning och innovation som bidrar till de globala målen.

IVL arbetar med samtliga dimensioner av hållbarhet och har projekt och verktyg som bidrar till ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetsparter bygger vi kunskap och utvecklar lösningar för en hållbar utveckling. IVL:s arbete präglas av en helhetssyn och livscykelperspektiv. Vår ambition är att identifiera synergier och målkonflikter och att föreslå åtgärder och lösningar som bidrar till Agenda 2030 som helhet.

Varför jobba med de globala målen?

Det finns många anledningar för att arbeta för en hållbar utveckling. Sverige har satt upp miljömål som ska nås till år 2030 och i framtiden förväntas fler lagkrav komma. Vi på IVL vill bidra genom att:

 • Att skapa starka forskningssamarbeten och forskningsprojekt som gör nytta i den pågående omställningen till ett klimatneutralt och hållbart samhälle.
 • Använda den kunskap som byggs upp i forskningens i nya projekt och uppdrag för att öka nyttiggörandet.
 • Analysera och utvärdera vår verksamhet mot de globala målen och andra samhällsmål.

Ett axplock av forskning som bidrar till de globala målen

De globala målen och IVL

IVL:s verksamhet är inriktad på forskning och utveckling som relaterar till följande globala mål:

IVL bidrar till:

 • Hållbara system för livsmedelsproduktion där ekosystemen upprätthålls, som stärker förmågan att anpassa till klimatförändringar och successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.
Mål 2 - Ingen hunger logga

IVL bidrar till:

 • Att minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier, föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.
 • Att stärka kapaciteten när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker.
Global målen hälsa och välbefinnande

IVL bidrar till:

 • Att uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert dricksvatten och sanitet genom att utveckla och införa tekniker för vatteninsamling, avsaltning, vatteneffektivitet, rening av avloppsvatten, återvinning och
  återanvändning.
Global målen rent vatten och sanitet

IVL bidrar till:

 • att säkerställa allmän tillgång till en väsentligt ökad andel förnybar energi i den globala energimixen och till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.
 • att öka takten i att förbättra energieffektiviteten och att stärka det internationella samarbetet för forskning och teknik inom ren och förnybar energi.
Global målen hållbar energi för alla

IVL bidrar till:

 • att förbättra resurseffektiviteten i produktion och konsumtion, att bryta samband mellan miljöförstöring och tillväxt.
 • att främja en säker arbetsmiljö.
Global målen anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

IVL bidrar till:

 • att rusta upp infrastruktur och industri för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning samt miljövänliga tekniker och industriprocesser.
 • att stödja inhemsk teknikutveckling, forskning och innovation i utvecklingsländerna.
Global målen hållbarindustri, innovationer och infrastruktur

IVL bidrar till:

 • att minska städernas negativa miljöpåverkan genom att arbeta med luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.
 • ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla och en inkluderande och hållbar urbanisering.
 • att städer och samhällen genomför integrerade planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt motståndskraft mot katastrofer.
Global målen hållbara städer och samhällen

IVL bidrar till:

 • miljövänlig hantering av kemikalier under hela deras livscykel samt avsevärt minska utsläppen i luft, vatten och mark i syfte att minimera negativa konsekvenser för hälsa och miljö.
 • att minska avfallet genom åtgärder för att förebygga, samt återanvända och återvinna.
  att uppmuntra företag att införa hållbara metoder och integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.
 • att identifiera och undanröja ineffektiva subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig konsumtion.
Global målen hållbar konsumtion och produktion

IVL bidrar till:

 • att stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer.
 • att integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.
 • att förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller tidig varning, klimatanpassning samt begränsning av klimatförändringarna och deras konsekvenser.
Global målen bekämpa klimatförändringarna

IVL bidrar till:

 • att förebygga och minska föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.
 • att skydda marina och kustnära ekosystem för att uppnå friska och produktiva hav.
 • att stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven och deras resurser
Global målen have och marina resurser

IVL bidrar till:

 • att bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden.
 • att bruka skogar hållbart, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar, till minskad förstörelse av naturliga livsmiljöer och att hejda förlusten av biologisk mångfald.
 • att integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationell och lokal planering och utveckling samt i strategier för räkenskaper.
Global målen ekosystem och bilogisk mångfald

IVL bidrar till:

 • utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna.
 • att stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och kompletterar med ett nytt som utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås,
  i synnerhet i utvecklingsländer.
Global målen genomförande och globalt partnerskap

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev