en sjö och grönt gräs

MAGIC bedömer försurning i sjöar

Det finns närapå 100 000 sjöar med en yta över en hektar i Sverige. Den naturliga variationen av vattenkemi, storlek, hydrologi med mera är stor, men det finns också många sjöar som liknar varandra. MAGIC-biblioteket innehåller verktyg för att bedöma försurning i okalkade sjöar och vattendrag.

MAGIC-biblioteket bygger på iakttagelsen att liknande sjöar från samma geografiska område med hög sannolikhet också är lika hårt försurningsdrabbade. Bedömningen baseras på modellberäkningar utförda med MAGIC-modellen.

Verktyget heter MAGIC-biblioteket eftersom grunden till verktyget är tusentals MAGIC-modellberäkningar utförda på sjöar och vattendrag i hela landet. MAGIC står för Model of Acidification of Groundwaters In Catchments.

Jämförbar försurningspåverkan

Bedömningen av försurningspåverkan görs genom att ta fram MAGIC-resultat från det objekt i biblioteket som är mest likt det objekt (sjö eller vattendrag) som ska bedömas. Detta görs under antagandet att om objekten är tillräckligt lika är deras försurningspåverkan jämförbar.