Fortsättning av riktad kvalitetskontrollstudie av utsläpp från industrin i Sveriges internationella rapportering

Summary

I föreliggande studie har utsläpp av CO2, CH4, N2O, NOx, CO, NMVOC, NH3, TSP, PM10, PM2.5, Pb, Cd, Hg, dioxin, PAH, As, Cr, Cu, Ni, Zn från vissa industrier som rapporteras av Sverige till EU Monitoring Mechanism, EU:s takdirektiv (NEC), UNFCCC och CLRTAP studerats. Anledningen till studien är att misstankar finns att de rapporterade utsläppen inte alltid är korrekta. Inom studien har utsläpp från följande industrisektorer inkluderats; raffinaderi-, cement-, järn och stål- (primär och sekundär), metall- samt skogsindustrin. Data som rapporterats av Sverige för dessa sektorer har jämförts med data på anläggnings- eller sektorsnivå med data från andra källor (miljörapporter och branschorganisationer) och skillnader har noterats. Ett antal brister har påträffats i inventeringsdata som rapporterats internationellt och förslag på förbättringar ges, vilket innebär att kvalitén kommer att höjas i internationellt rapporterade utsläpp i framtiden, om förbättringsförslagen implementeras

Coworkers: Tina Skårman, Helena Danielsson, Karin Kindbom

Keywords: kvalitetskontrollstudie, utsläpp från industrin, Sverige

Year: 2010

Report number: A1774

Authors: Tina Skårman, Helena Danielsson, Karin Kindbom, Mats Jernström, Anna-Karin Nyström

Published in: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMED Rapport Nr 36 2010. www.smed.se. ISSN: 1653-8102