Results from the Swedish screening 2006. Subreport 4: Pharmaceuticals

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL under 2006/2007 utfört en screening av läkemedel. I denna screening ingick såväl mätningar inom ett nationellt program som analys av prover som samlats in regionalt via länsstyrelserna. Målsättningen med screeningen var att bestämma förekomst av utvalda läkemedelssubstanser i olika matriser i den svenska miljön, att identifiera viktiga transportvägar samt att få en uppfattning om pågående emissioner till den svenska miljön. Läkemedel sprids framförallt via användning på sjukhus eller i hemmen samt från dess upplagring som avfall på deponier. Screeningen fokuserade därmed på reningsverk och deponier. Betydelsen av diffus spridning i urban miljö undersöktes ytterligare via provtagning av vatten, sediment och biota i centrala Stockholm. Bakgrundsnivåer av ämnena bestämdes i vatten och sedimentprover från lokaler där den humana påverkan ansågs vara marginell. För att få en uppfattning om detekterade koncentrationer kommer ifrån hushållsanvändning via avloppsströmmar analyserades även koffein, en vanligt förekommande substans i vatten från reningsverk....

Subscribe to our newsletter