Modelling the Swedish residential and service sectors in TIMES: a feasibility studies

I denna rapport presenteras ett förslag på hur bostads- och servicesektorn kan modelleras med hjälp av TIMES-plattformen. Fokus är på långsiktiga scenarier, med två tänkta användningsområden. Explorativa scenarier syftar till att svara på frågan Vad kan hända? Normativa scenarier är mer praktiskt orienterade: Hur kan ett givet mål uppnås? Det övergripande syftet är att identifiera kostnadseffektiva vägar för att nå uppsatta policymål. Mot bakgrund av hur tillförsel och efterfrågan på energi förväntas utvecklas så diskuteras även i rapporten hur urbana energisystem och system med stor andel decentraliserad energiomvandling kan modelleras, men mer översiktligt. Hittills har modellering av långsiktiga scenarier ofta haft mer fokus på energitillförsel än på efterfrågesektorerna. Förändringar i både tillförsel och efterfrågan på energi skapar ett behov av en bättre representation av kostnader och prestanda för olika tekniker och energieffektiviseringsåtgärder i användarledet, inklusive i bostäder och lokaler. Modellspecifikationen som presenteras i den här rapporten bygger på tre delar: en utvärdering av vilka frågor en sådan modell kan svara på; en genomgång av tillgängliga modeller som hanterar bostäder och lokaler; och en inventering av vilka data som finns tillgängliga eller realistiskt skulle kunna samlas in. Den största skillnaden gentemot existerande representation i TIMES-Sweden är förändringen från användning av nyttig energi (exempelvis hur mycket energi som krävs för att hålla 22°C inomhus) som en input till modellen, till att istället ha efterfrågan på byggnader som input (nyttig energi blir då ett resultat från modellen). Byggnader föreslås specificeras som så kallade arketyper med definierade egenskaper, för att fånga skillnader i ekonomi, energiprestanda (exempelvis olika profiler på värmeefterfrågan), klimatzoner (exv värmepumpar är olika effektiva beroende på utomhustemperatur) osv. Genom att synliggöra sådana underliggande antaganden blir analysen mer transparent. Dessutom ger det en flexibilitet att hantera val mellan olika byggnadstyper och underlättar analysen av vilka alternativ som är kostnadseffektiva i valet mellan nära-noll hus och byggnader med högre efterfrågan på energi. This report is only available in English.

Subscribe to our newsletter

Last updated: 2021-05-05

IVL Swedish Environmental Research Institute

About IVL

IVL Swedish Environmental Research Institute has a wide environmental profile. We combine applied research and development with close collaboration between industry and the public sphere. Our consultancy is evidence-based, and our research is characterized by interdisciplinary science and system thinking.

Contact

Ikon med telefon

+46 (0)10-788 65 00

Social media

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Career

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | About Cookies | How we process personal data

Ikon med kryss
To top