Pile of publication books or documents report papers.
 1. Start
 2. Publications

Publications

Take part in our research by searching among IVL's published reports and articles. o get access to all IVL's publications, visit IVL's portal on the Digital Scientific Archive, DiVA.

Below you can find our latest publications

 • Försurning och övergödning i Jönköpings län  Förenklad rapport om resultaten från Krondroppsnätet under 2022/23


  Kvävenedfallet minskar men är fortfarande över kritisk belastningLufthalterna av kvävedioxid (NO2) i länet var 1,2 µg/m3 under vinterhalvåret 2022/23, medan NO2 under sommarhalvåret 2023 var 0,56 µg/m3. Lufthalterna av ammoniak (NH3) var cirka 0,50 µg/m3 under både sommar- och vinterhalvåret 2022/23. Under det hydrologiska året 2022/23 varierade...
  Download publication external link, opens in new window
 • Försurning och övergödning i Kalmar län : Förenklad rapport om resultaten från Krondroppsnätet under 2022/23


  Kvävenedfallet minskar men är fortfarande över kritisk belastning i länets mellersta och södra delarLufthalterna av kvävedioxid (NO2) i länet varierade under vinterhalvåret 2022/23 mellan 1,1–2,7 µg/m3, medan NO2 under sommarhalvåret 2023 varierade mellan 0,6–3,6 µg/m3. Halterna av NO2 var högst vid Ottenby, troligen beroende på en påverkan från...
  Download publication external link, opens in new window
 • Sedimentföroreningar i Skelleftebukten – spatial variation och temporal utveckling


  Undersökningar av sediments föroreningsinnehåll har alltsedan miljöövervakningen introducerades i Sverige på 1960-talet varit en viktig källa till information över hur organismer i akvatiska ekosystem exponeras för olika miljöfarliga ämnen. Genom att undersöka lagerföljden i sedimentkärnor från områden med kontinuerlig deposition av finmaterial, så...
  Download publication external link, opens in new window
 • Försurning och övergödning i Östergötlands län  Resultat från Krondroppsnätet till och med 2022/23


  På uppdrag av Östergötlands Luftvårdsförbund genomför IVL Svenska Miljöinstitutet, inom Krondroppsnätet och i samarbete med Lunds universitet, mätningar av lufthalter, atmosfäriskt nedfall och markvattenkemi i Östergötlands län. Östergötlands Luftvårdsförbund har varit medlem i Krondroppsnätet under 33 år. I denna rapport redovisas resultaten från...
  Download publication external link, opens in new window
 • CIRA: cirkulär och inkluderande renovering av allmännyttan : Synergier och förflyttning i systemförändringen mot en hållbarare ROT-process


  Trots att cirkulär byggnation och boendes inkludering i bygg- och renoveringsprocesser studerats mycket var för sig, är kombinationen relativt outforskad. Målet med detta projekt var att se vilka synergier som kunde uppstå för ett allmännyttigt bostadsbolag om man arbetade fram en cirkulärare och mer inkluderade ROT-process.Utifrån ett tätt...
  Download publication external link, opens in new window
 • Landsbygdsmiljöavtal - för ökad tillgänglighet i landsbygder


  Intresse för och önskemål om innehåll i ett landsbygdsmiljöavtal har undersökts hos invånare på landsbygder, tjänstepersoner i regioner och kommuner samt hos politiker från den kommunala, regionala samt den nationella nivån. Samtliga grupper ser behovet av att se till både tillgänglighet och mobilitet till skillnad från dagens transport- och...
  Download publication external link, opens in new window
 • Försurning och övergödning i Västra Götalands län : Förenklad rapport om resultaten från Krondroppsnätet under 2022/23


  Kvävenedfallet minskar men är fortfarande över kritisk belastningLufthalterna av kvävedioxid (NO2) i länet varierade under vinterhalvåret 2022/23 mellan 1,4–1,8 µg/m3, medan NO2 under sommarhalvåret 2023 varierade mellan 0,7–1,2 µg/m3. Lufthalterna av ammoniak (NH3) var cirka 0,2 µg/m3 under både sommar- och vinterhalvåret 2022/23. Under det...
  Download publication external link, opens in new window
 • Vägledning för klimatanpassning av bostadsföretag: Klimatanpasssningslösningar med fokus på naturbaserade åtgärder


  Klimatforskningen talar sitt tydliga språk: Desnabba klimatförändringar vi redan idag upplever,innebär nya utmaningar men också möjlighetertill omställning av hur vi utvecklar och förvaltarvår byggda miljö. Med denna vägledning villvi rusta bostadsföretag för denna framtid, därklimatanpassning av bostadsbeståndet inte är ettalternativ utan en...
  Download publication external link, opens in new window
 • How many extra kilograms do you have in the wardrobe?


  The purpose of this study was to enhance our understanding of reuse by analyzing the entire life cycle of textiles − from purchase, use, to end-of-life waste treatment in Sweden.Our goal was to identify where the greatest losses and potentials lie within our society. We focused on identifying the main challenges, losses, and opportunities by...
  Download publication external link, opens in new window
 • Processmodellering för digitala tvillingar av framtidens avloppsvattenrening i Kungsbacka


  Kungsbacka kommun behöver bygga ut Hammargårds avloppsreningsverk för att bibehålla den ekologiska statusen i Kungsbackafjorden, trots en ökade belastning från tillväxten i Kungsbacka med omnejd. Kommunen ser en möjlighet att dra nytta av digitala tekniker för att effektivisera både byggprocessen och de färdiga reningsverken.Processmodeller har...
  Download publication external link, opens in new window

Subscribe to our English newsletter and take part in new projects, research results and other news.