Miljögifter i biologiskt material

IVL har inom ramen för Naturvårdsverkets datavärdskap för Miljögifter och metaller i biologiskt material i uppdrag att lagra, leveranskontrollera och tillgängliggöra data från statliga utförare samt från vissa regionala delprogram (Länsstyrelser, Vattenvårdsförbund och Vattenmyndigheter).

Data är lagrade i tre databaser:

  • Miljögifter och metaller i biologiskt material (ej människa).I databasen lagras data från nationella miljöövervakningsprogram, så som Kust och Hav, Sötvatten, Fjäll, Skog och Jordbruk, samt vissa regionala program. Gemensamt för data som lagras i databasen är att de ingår i undersökningar som är återkommande och systematiskt upplagda.
  • Screening av miljögifter. Omfattar data från delprogrammet Miljögiftssamordning (screeningundersökningar) samt övriga regionala data. Med "screeningundersökningar" menas översiktliga inventeringar som är ett första led i att identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Databasen omfattar miljödata i matriser som till exempel biota, sediment, luft, vatten, slam, mark.
  • Kontrollprogram för fisk som livsmedelsråvara.