Rapportering av luftkvalitetsdata


Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2013:11) föreligger enligt 32-34 §§ krav på årlig rapportering av kvalitetssäkrade resultat (mätdata, modellberäknade data och/eller underlag om objektiv skattning). Senast den 31 mars 2016 ska grunddata från mätningarna för hela föregående kalenderår (2015) skickas in till Naturvårdsverkets datavärd, tillsammans med uppgifter om datakvalitet och metadata. Även resultat från objektiv skattning ska rapporteras till detta datum. Modellberäknade data ska rapporteras till datavärden senast den 30 juni 2016. Om kontrollen skett inom ramen för samverkan kan rapporteringen göras gemensamt av en företrädare för kommunerna.

Om ni inte har något att rapportera får ni gärna höra av er till Naturvårdsverket för en diskussion om kraven på kontroll av luftkvalitet. Kontaktpersonerna på Naturvårdsverket är Matthew Ross-Jones (e-post: matthew.ross-jones@naturvardsverket.se tel: 010 – 698 13 01) och Helena Sabelström (e-post: helena.sabelstrom@naturvardsverket.se  tel: 010 – 698 10 95).

Den information som rapporteras ligger till grund för Sveriges årliga rapportering om luftkvalitetssituationen till EU-kommissionen.

I de fall kontrollen genomförts i form av mätning och/eller modellering ska nedanstående dokument, liksom tidigare, finnas tillgängliga på en webbsida samt refereras till vid rapporteringen. Länken till webbsidan skrivs in på fliken Allmän information i de datamallar som sänds in. Dokumenten ska avse samma kalenderår som de rapporterade mätningarna/modellberäkningarna.

  • En kontrollstrategi enligt 3-4 §§ NFS 2013:11.
  • Ett kvalitetssäkringsprogram enligt 6 § NFS 2013:11.
  • Ett program för samordnad kontroll enligt 8-9 §§ NFS 2013:11 i de fall kontrollen har bedrivits i samverkan med andra kommuner.   

I Naturvårdsverkets handbok 2014:1 Luftguiden finns mer information om programmen.

Vad ska rapporteras?

Rapporteringsskyldigheten avseende kontroll av miljökvalitetsnormer (MKN) omfattar mätningar av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), kolmonoxid (CO), bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren (B[a]P), arsenik (As), kadmium (Cd), nickel (Ni) och bly (Pb), dvs. de föroreningar som regleras i luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477). Utöver dessa komponenter ser vi gärna att ni även rapporterar in data avseende andra luftföroreningsparametrar, såsom kväveoxider (NOX), ozon (O3), VOC (totalt samt komponenter separat), TSP (Total Suspended Particulates), sot och PAH (totalt samt komponenter separat).

Enligt föreskrifterna ska även eventuella data från modellberäkningar samt redogörelser för objektiv skattning rapporteras. I rapporteringsformuläret finns särskilda flikar för detta. Observera att modellerade data inte behöver rapporteras förrän den 30 juni (se ovan).

Redovisning av resultat av objektiv skattning utgör miniminivå för rapporteringen.

Samtliga data som levereras och som uppfyller kvalitetskraven enligt föreskrifterna (datakvalitet, datafångst, tidstäckning) kommer att läggas in i den nationella databasen för luft, http://www.ivl.se/datavard-luft, som handhas av Naturvårdsverkets datavärd.

Utöver resultat från mätning, modellberäkning och/eller objektiv skattning ska metadata enligt bilaga 6 i föreskrifterna redovisas i rapporteringsformuläret.

Utöver detta ska, som nämnts ovan, även kontrollstrategi, kvalitetssäkringsprogram och i förekommande fall program för samordnad kontroll redovisas. Rapporteringen av dessa ska ske genom länk till dokumentet på aktuell webbplats.

Leverans av mätdata och metadata

Alla data och metadata ska levereras i särskild excel-mall via en valideringstjänsthttp://gis-services.metria.se/inspire/validering/sidor/luft/luft_validering.html.

I valideringstjänsten görs en första kontroll av att rätt mall har använts och att alla uppgifter som är obligatoriska finns med i rapporteringsfilen. Obs! Det är viktigt att varje mätstation redovisas i separat fil. I rapporteringsfilen finns en uppdelning i data som ska rapporteras inom ramen för kraven enligt MKN och rapportering av övriga data. Ladda ner mallen från: http://gis-services.metria.se/inspire/validering/sidor/luft/luft_mallar.html.

Valideringstjänsten användes för första gången vid förra årets rapportering. Vi vill passa på att tacka er för det extra arbete som ni kan ha behövt lägga ner för att använda tjänsten och säkerställa att era leveranser var kompletta. Ett fåtal problem upptäcktes med tjänsten och vi vill be om ursäkt för dessa. De upptäckta problemen har nu åtgärdats och vi hoppas att årets rapportering blir smidig och effektiv för alla. Om ni trots allt skulle stöta på problem, eller om ni har andra frågor om valideringstjänsten, får ni gärna höra av er till Lars Allstrin (f.d. Burman) på Metria (e-post: lars.allstrin@metria.se tel: 010 - 121 85 61), som förvaltar tjänsten på uppdrag av Naturvårdsverket.

De filer som levererades förra året finns för nedladdning från: http://aqd.ivl.se/Leverans2015/

Data ska levereras i kvalitetsgranskat grundformat (inkl. eventuella korrigeringsfaktorer) med högsta möjliga tidsupplösning (timme alternativt dygn, vecka, månad eller dylikt). Under fliken ”Listor” hittar ni koder för flaggning av anmärkningar i förekommande fall. OBS! Det är mycket viktigt att alla mätvärden flaggas, liksom alla saknade värden, för att filerna ska kunna klara valideringen i valideringstjänsten. Information om hur mätdata kvalitetssäkras, finner ni på Referenslaboratoriet för tätortslufts webbsida: http://www.aces.su.se/reflab-matningar/kvalitetssakring.html.

Vi ber er observera att för partiklar ska resultaten anges vid provtagningsplatsens aktuella tryck och temperatur, och för övriga komponenter ska resultaten anges vid STP (Standard Temperature and Pressure, dvs. 20 ºC och 1013 hPa).

Vi vill också göra er uppmärksamma på att det är av största vikt att ni fyller i kvalitetsparametrarna under fliken ”Mätningar”, bland annat eventuella korrigeringsfaktorer som har tillämpats.

Uppgifter från modellberäkningar samt redogörelser för objektiv skattning rapporteras i valfritt format (pdf, Word, Excel) i enlighet med de parametrar som anges under respektive flik i rapporteringsformuläret. Se även bilaga 6 i föreskrifterna.

Om rapporterade data i ett senare skede skulle behöva justeras, ska återrapporteringen ske snarast möjligt samt i fullständigt format.

Ny datavärd fr.o.m. hösten 2016

IVL Svenska Miljöinstitutet AB har, på uppdrag av Naturvårdsverket, sedan år 2001 innehaft datavärdskapet för luft. I uppdraget har ingått att årligen ta emot, sammanställa och tillgängliggöra luftdata från kommuner, länsstyrelser och utförare inom den nationella miljöövervakningen.

Naturvårdsverkets har nu valt att flytta ansvaret för datavärdskapet för luft till SMHI efter bedömningen att en helt statlig aktör är att föredra. Arbete pågår nu med att bygga upp ett nytt datavärdskap för luft hos SMHI och detta förväntas vara klart under hösten. Vi ser fram emot ett gott samarbete med dem under de kommande åren för att leverera ett datavärdskap som, även fortsättningsvis, kommer att möta alla användares och kravställares behov.

Vi vill rikta ett stort tack till IVL för allt det goda arbete de utfört i samband med datavärdskapet under dessa år samt för det stora engagemang som de har visat under denna tid.

Om ni har frågor om Naturvårdsverkets arbete med datavärdskap får ni gärna kontakta Anders Foureaux, Enheten för integrerad miljödataförsörjning (e-post: anders.foureaux@naturvardsverket.se, tel: 010 - 698 12 63).

 Mer information

Datavärdskapet hos IVL kommer sköta årets arbete med kvalitetsgranskning av inrapporterade data från kommunerna. Överföringen av datavärdskapet till SMHI kommer därmed inte att påverka kommunerna i år. Om ni har några frågor rörande detta får ni gärna kontakta ansvariga personer via e-post till datamanager@ivl.se alternativt ringa Karin Persson (tel: 010 788 67 67) eller Karin Sjöberg (tel: 010 788 67 95).

På Naturvårdsverkets webbplats för MKN luft återfinns följande:

  • Allmän information om miljökvalitetsnormerna för utomhusluft

En sammanställning över kommunernas rapportering för år 2014 http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/miljokvalitetsnormer/rapportering/Rapportering-luftdata-fran-kommuner-2015.pdf   

  • Andra relevanta länkar på Naturvårdsverkets webbplats:

Om rapportering av luftkvalitetsdata: www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Rapportering-av-luftkvalitetsdata/

Förordning, föreskrifter och vägledning återfinns via nedan angivna länkar:

KONTAKTPERSONER - NATURVÅRDSVERKET

Matthew Ross-Jones (010 – 698 1301)

Johan Genberg (010 – 698 1302)

Helena Sabelström (010 – 698 10 95)