Miljödata

IVL Svenska Miljöinstitutet är på uppdrag av Naturvårdsverket datavärd för data som insamlats inom den nationella och den regionala miljöövervakningen.

En datavärds uppdrag är att lagra, leveranskontrollera och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data.
Våra datavärdskap gäller följande områden:

Resultat från dessa undersökningar kan hämtas i tabellform från databasen via länkarna Miljögifter.

Vi är också medlem i konsortiet SMED som sammanställer emissionsdata.

Läs mer om Datavärdskap på Naturvårdsverkets webbsida.

Ozonjour är ett varningssystem för höga halter av marknära ozon som IVL driver på uppdrag av Miljöövervakningsenheten vid Naturvårdsverket.

MAGIC-biblioteket innehåller verktyg för att bedöma okalkade sjöar och vattendrag med avseende på försurningstillstånd och försurningspåverkan samt deras prognos för framtiden.

IVL's Luftadatabas är en databas med luftkvalitetsdata från mätningar i Sverige från 1960 och framåt.